Фиш 1.4 - Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие

1. Данъчни декларации

Съгласно разпоредбата на чл.7 от ЗКПО образците на декларации и на други документи по същия закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник”.

На основание чл.7, ал.2 (нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)  от ЗКПО подаването на декларациите по образец по този закон се извършва по електронен път.

В разпоредбата на § 48 от ПЗР на ЗИДЗАДС е предвидено, че декларациите по образец по ЗКПО, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г., се подават по електронен път.

За 2019/2020 година са налице следните утвърдени образци на декларации и други документи:

 

1.1 Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (Образец 1010)

Към образец 1010 са утвърдени и обнародвани допълнително три приложения:

  • Приложение № 1 (Образец 1011) при:

- ползване на преотстъпване на данък,

- извършени разходи за дарения, признати по реда на чл.31 от ЗКПО или

- ползвано данъчно облекчение по реда на чл.177а от ЗКПО.

  • Приложение № 2 при наличие на печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане (Образец 1012).
  • Приложение № 3  за регулиране на разходите по заеми по реда на чл.43а от ЗКПО (Образец 1013)

     При изготвяне на ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2019 г. следва да се има предвид, че са налице два компонента:

  • задължителен, включващ самата ГДД и три приложения към нея, утвърдени и обнародвани в ДВ в съответствие с изискванията на чл.7, ал.1 от ЗКПО и
  • незадължителен, с помощен характер, включващ помощни справки, налични единствено на сайта на НАП.

Попълването на помощните справки към годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО не е задължително. При необходимост същите могат да се ползват за целите на попълване на декларацията. Помощните справки може да се използват за улеснение при определяне на суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат. Те не се подават заедно с декларациите и може да се съхраняват от лицето. Справките са следните:

  • Амортизируеми активи;
  • Пренасяне на данъчни загуби;
  • Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО.

1.2 Декларация по чл.88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл.87а, ал.2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски (образец 1020)

1.3. Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ  и  чл.201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001).

1.4. Годишна данъчна декларация по чл.202а, ал.4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника (образец 1090)

1.5. Декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия  (образец 1040)

1.6. Декларация по чл.219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта  (образец 1050)

1.7. Декларация по чл.239, ал.1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга (образец 1053)

1.8.  Декларация по чл.246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино (образец 1055)

1.9. Декларация по чл.259, ал.1 от ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби (образец 1061)

1.10. Декларация по чл.259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби  (образец 1080)

1.11. Декларация по чл.217д, ал.1 от ЗКПО за дължимия данък върху допълнителните разходи на народните представители (образец 1070)

 

2. Внасяне на данъци

Дължимите данъци по ЗКПО се внасят от данъчно задълженото лице в приход на републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Национална агенция за приходите по регистрация или където подлежат на регистрация данъчно задължените лица – чл.8 ал.1 и 2 от ЗКПО.

Дължимите данъци се смятат за внесени на датата, на която сумите са постъпили в републиканския бюджет по сметката на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

 

3. Лихва за просрочие

Съгласно разпоредбата на чл.9 от ЗКПО за невнесените в срок дължими данъци, включително за авансовите вноски се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(чл.7; чл.8; чл.9; чл.88, чл.92; чл.217д; чл.219; чл.239; чл.246; чл.252; чл.259 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник