Фиш 8.5 - Данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино

Данъчното облагане на хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино е регламентирано с разпоредбите на раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО, както следва:

1. Обекти на облагане

Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен.

2. Данъчно задължени лица

Организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

3. Определяне на данъка

Данъкът се определя за вписаните в удостоверението за издаден лиценз и експлоатирани:

игрални автомати в игрална зала, съответно всяко игрално място от тях;

игрални маси и игрални автомати  в игрално казино, съответно всяко игрално място от тях.

4. Размери на данъка

Чл.245, ал.1: Данъкът върху хазартната дейност по раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО е в размер, както следва:

за игрален автомат в игрална зала и игрално казино, съответно всяко игрално място от него - 500 лв. на тримесечие;

за рулетка в казино за игрална маса - 22 000 лв. на тримесечие за всяка игрална маса;

за друго игрално оборудване в казино - 5 000 лв. на тримесечие за всяко игрално оборудване.

За тримесечията преди издаване и след отнемане на лиценза за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване данък по чл.245, ал.1, т.1-3 от ЗКПО не се дължи.

Данъкът чл.245, ал.1, т.1-3 от ЗКПО се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден или е отнет лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване.

В случаите по чл.40  от ЗХ /временно спиране и възобновяване на дейността/ данъкът по чл.245, ал.1, т.1-3 от ЗКПО се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е спряна или възобновена дейността.

5. Деклариране на данъка

Данъчно задължените лица декларират данъка по този раздел с подаване на данъчна декларация по образец /обр.1055/ в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.

Данъчната декларация се подава в ТД на НАП по мястото на регистрация на лицето.

6.Внасяне на данъка

Данъкът върху хазартната дейност по раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО се внася в сроковете за декларирането му.

На основание чл.242, ал.2 от ЗКПО хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн, се облага с корпоративен данък.

Определения за целите на данъчното облагане на хазартната дейност:

§1, т.67 от ДР на ЗКПО – „дата на спиране на дейност на организатор на хазартни игри” за данъчни цели е датата, на която данъчно задълженото лице е предало удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в Държавната комисия по хазарта.

§1, т.68 от ДР на ЗКПО – „дата на възобновяване на дейност от организатор на хазартни игри” за данъчни цели е датата, следваща датата, на която данъчно задълженото лице е получило удостоверението си за издаден лиценз от Държавната комисия по хазарта.

Относно всички останали общи правила виж ФИШ VІІІ.І Общи положения.

Забележка:

В ЗКПО няма определения на част от понятията, свързани с хазартната дейност, поради което следва да се ползват съответните дефиниции на Закона за хазарта /ЗХ/, обн. ДВ бр.26 от 30.03.2012 г., в сила от 01.07.2012 г. – справка ФИШ VІІІ.І.

Практика:

Писмо изх. №24-34-130#1/15.10.2012г. на изпълнителния директор на НАП относно определяне на данъка върху хазартната дейност за игрални автомат, игрални маси /включително и виртуални/ по реда на чл.244 от ЗКПО, които са вписани в  удостоверението за издаден лиценз и експлоатирани /публикувано в Системата „Въпроси и отговори”/.

    

Становище с изх. № 20-00-62/06.04.2020 г. относно размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане

(чл.242 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник