Фиш 4.2.1 - Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

І. Данъчно облагане за последния данъчен период (чл.115 от ЗКПО)

1. Преобразуващите се дружества и местата на стопанска дейност на чуждестранни лица се облагат с корпоративен данък за последния данъчен период по общия ред на закона. Данъчното облагане е окончателно.

Важно!

Данъчните временни разлики се „обръщат”.

 

2. За данъчни цели наличните активи и пасиви към датата на преобразуването се смятат за реализирани по пазарни цени и се отписват.

3.  При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването. Свързаните с актива или пасива данъчни временни разлики се признават през последния данъчен период по общия ред на закона. При определяне на данъчния финансов резултат се прилага чл.66, ал.1 и 2 (преобразуване на счетоводния финансов резултат със счетоводна балансова стойност и с данъчна стойност на амортизируемите активи – виж Фиш ІІ.V.8).

 

Внимание!

Гореизложеното не се прилага при преобразуване при условията и по реда на раздели II и III (специфичен режим за данъчно третиране при преобразуване – виж Фиш ІV.ІІІ.1, ІV.ІІІ.2 и ІV.ІV.1).

 

1. Изключения:

Съгласно чл.116, ал.1 от ЗКПО членове 115 (данъчно облагане за последния данъчен период) и 117 (деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период) не се прилагат в случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по чл.264 от Търговския закон. Новоучреденото дружество поема всички задължения за определяне на данъчния финансов резултат и внасянето на дължимия корпоративен данък за цялата година на преобразуването.

За данъчни цели всички права и задължения, произтичащи от действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и предходни периоди, включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени от новоучреденото дружество (чл.116, ал.2).

 

ІІ. авансови вноски от приемащи или новоучредени дружества (чл.118 от ЗКПО) - изм. ДВ, бр.94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.:

•   В годината на преобразуването приемащите дружества правят след преобразуването същия вид авансови вноски както преди преобразуването;

•   Новоучредените дружества правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването;

•   При преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл.264 от Търговския закон новоучреденото дружество прави месечни или тримесечни авансови вноски по общия ред на закона въз основа на прогнозната данъчна печалба, определена от преобразуващото се дружество.

 

Внимание!

За годината, следваща, годината, през която е осъществено преобразуването новоучреденото или приемащото дружество следва да извършва месечни или тримесечни авансови вноски по общия ред на закона съгласно правилата, разписани в глава четиринадесета „Авансови вноски” от ЗКПО (виж Фиш ІІ.VІІІ.2).

 

ІІІ. Пренасяне на данъчна загуба при преобразуване и прехвърляне на предприятие  (чл.119 от ЗКПО)

1. При преобразуване по Търговския закон приемащите или новоучредените дружества не могат да пренасят данъчните загуби, формирани от преобразуващите се дружества.

Този ред не се прилага при преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл.264 от Търговския закон.

2. При продажба на предприятие по чл.15 от Търговския закон правоприемникът не може да пренася данъчните загуби, формирани от отчуждителя.

 

ІV. Регулиране на слабата капитализация и прилагане на правилото за ограничаване приспадането на лихви (чл.120 от ЗКПО)

•   При преобразуване по Търговския закон приемащите или новоучредените дружества не могат да признават за данъчни цели непризнатите разходи за лихви лихви и/или непризнатото превишение на разходи по заеми в преобразуващите се дружества от прилагане на режима на слабата капитализация, съответно на правилото за ограничаване приспадането на лихви.

Този ред не се прилага при преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл.264 от Търговския закон.

•   При продажба на предприятие по чл.15 от Търговския закон правоприемникът не може да признава за данъчни цели непризнатите разходи за лихви и/или непризнатото превишение на разходи по заеми при отчуждителя от прилагане на режима на слабата капитализация, съответно на правилото за ограничаване приспадането на лихви.

 

V. Специфичен случай – данъчно третиране на преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик:

 Съгласно чл.116а, ал.1 от ЗКПО при преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик по чл.265 от Търговския закон всички права и задължения, произтичащи от действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и предходни периоди, включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени от едноличния търговец.

Според разпоредбата на чл.116а, ал.6 преобразуващото се дружество не прилага      чл.115, ал.2 и 3 (виж т. І по-горе).

 

1. Подаване на декларация:

1.  На основание чл.116, ал.2 от ЗКПО едноличният търговец е задължен да подаде данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на преобразуващото се дружество по реда на чл.117, ал.1 и да внесе този данък в срока по чл.117, ал.2. (виж Фиш ІV.І.1)

 

2. Авансови вноски:

След преобразуването едноличният търговец прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването (чл.116а, ал.3 от ЗКПО).

 

3.  Пренасяне на данъчни загуби:

Съгласно чл.116а, ал.4 от ЗКПО едноличният търговец не може да пренася данъчните загуби, формирани от преобразуващото се дружество.

 

4. Регулиране на слабата капитализация и прилагане на правилото за ограничаване приспадането на лихви:

На основание чл.116а, ал.5 от ЗКПО едноличният търговец не може да признава за данъчни цели непризнатите разходи за лихви в преобразуващото се дружество от прилагане на режима на слабата капитализация и/или от прилагане на правилото за ограничаване приспадането на лихви.

(чл.115; чл.116; чл.117; чл.118; чл.119; чл.120 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник