Фиш 7.1.2 - Данъчно задължени лица за данъка върху представителните разходи

І. Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица за данък върху представителните разходи са всички лица, отчели такива разходи и подлежащи на облагане с корпоративен данък (чл.207, ал.1 от ЗКПО).

 

ІІ. Изключения

Не са данъчно задължени за данък върху представителните разходи следните лица:

1. Лицата , които се облагат с данъци, алтернативни на корпоративния данък:

•   Лицата, които извършват хазартна дейност (облагат се с алтернативен данък върху съответната хазартна дейност);

•   Бюджетните предприятия (облагат се с алтернативен данък върху приходите от стопанска дейност);

•   Лицата, които извършват дейността опериране на кораби и за тази дейност са избрали да се облагат с алтернативен данък.

2. Лицата, които не са създадени с цел извършване на стопанска/търговска дейност, съответно не извършват такава и не подлежат на облагане с корпоративен данък, като:

•   Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);

•   Юридическите лица, които не са търговци и са регистрирани по специални закони, като Закона за политическите партии и др.

•   Търговските представителства, регистрирани по Закона за насърчаване на инвестициите. Съгласно чл.24, ал.2 от този закон търговските представителства не могат да извършват стопанска дейност.

1. Когато цитираните в т.2.2. лица извършват стопанска/търговска дейност, респективно печалбата от стопанската /търговската  дейност се облага с корпоративен данък, отчетените от лицата представителни разходи, свързани със стопанската/търговската дейност се облагат с данък върху разходите;

2. Когато цитираните в т.2.2. лица извършват стопанска/търговска  дейност, респективно печалбата от стопанската /търговската  дейност се облага с корпоративен данък и лицата не могат да разграничат представителните разходи свързани със стопанската/търговската дейност от представителните разходи, свързани с нестопанската дейност следва да се приложи чл.30 от ЗКПО (виж Фиш II.II.5).

По този начин следва да се изчисли  размера на неразпределяемите представителни разходи, свързани със стопанската дейност и съотносими към нея. Частта от неразпределяемите представителни разходи определена по реда на чл.30, ал.2 от ЗКПО се признава за данъчни цели в годината на отчитане на разходите. Тази част от представителните разходи следва да се обложи с данък върху разходите.    

(чл.207 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник