Фиш 2.4.8 - Данъчен финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество

Определяне на данъчен финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество (КЧД):

Правило:

Неразпределената печалба от текущата година на чуждестранно образувание и печалбата, реализирана от място на стопанска дейност в чужбина за същата година, се включват в данъчния финасов резултат на местното ДЗЛ за тази година (чл.47г, ал.1 от ЗКПО).

 

Изключение:

Не се прилага редът по чл.47г, ал.1, когато КЧД извършва съществена стопанска дейност с помощта на необходимите за съответната дейност персонал, оборудване, активи и/или помещения, което се доказва от данъчно задълженото лице чрез съответните факти и обстоятелства (чл.47г, ал.7 от ЗКПО).

 

• Как се определя данъчната печалба на КЧД:

-    Съгласно чл.47г, ал.2, т.1 ЗКПО данъчната печалба на чуждестранното образувание се определя по реда на ЗКПО, т.e. следва да се приложат всички регулации по закона.

-    Счетоводният финансов резултат се определя съгласно приложимите от местното данъчно задължено лице счетоводни стандарти – НСС или МСС (чл.47г, ал.8 ЗКПО).

 

• Ред за включване на данъчната печалба на КЧД в ДФР на местното ДЗЛ:

1.  Данъчната печалба на КЧД увеличава ДФР за данъчния период на ДЗЛ, в който приключва данъчният период на чуждестранното образувание, в случаите, в които данъчните периоди са различни.

 

Пример: Дружество А има КЧД – дружество Б  в държава, в която данъчният период приключва на 30 юни. Данъчният период на българското дружество е календарната година и ако приемем, че това е периодът от 01.01.Х г. до 31.12.Х г., а данъчният период на КЧД е 01.07.Х г. – 30.06.Х+1 г., то А следва да включи печалбата на дружество Б в своя данъчен финансов резултат:

-    през Х г. – за периода от 01.07.Х-1 г. до 30.06.Х г.;

-    през Х+1 г. – за периода от 01.07.Х г. до 30.06.Х+1 г.

 

2. Данъчната печалба на КЧД увеличава ДФР  пропорционално на най-високото от участията:

-  в правата на глас,

-  в капитала или

-  в печалбата на чуждестранното образувание.

 

3. Данъчната печалба на КЧД увеличава ДФР пропорционално на периода от съответния данъчен период на чуждестранното образувание, през който са били изпълнени условията чуждестранното образувание да е КЧД.

 

• Пренасяне на данъчна загуба от КЧД (чл.47г, ал.3 от ЗКПО):

Когато се определя данъчната печалба на КЧД, данъчната загуба, определена по реда на ЗКПО през предходни данъчни периоди, се:

-   приспада последователно до изчерпването ѝ през следващите 5 години от възникването ѝ;

-   формира при спазване на изискванията на глава единадесета;

-   приспада само от данъчните печалби на същото контролирано чуждестранно дружество или от данъчната печалба на друго контролирано чуждестранно дружество в същата чужда държава, от която е възникнала;

-   не се приспада от данъчните печалби на данъчно задълженото лице от източник в страната или други държави.

 

Преходен режим:

Разпоредбата на чл.47г, ал.3, т.1 от ЗКПО се прилага за данъчни загуби, възникнали след 31.12.2018 г. (§14 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, обнародван в ДВ, бр.102 от 31.12.2019 г.).

Това означава, че през 2020 г. и следващи в случаите на контролирани чуждестранни дружества ще може да бъде приспадната данъчната загуба, формирана след 31.12.2018 г. от тях или от друга КЧД в същата чужда държава. 

 

• Недопускане на двойно данъчно облагане чрез разпоредби за намаляване на данъчната основа с размера на включената преди това печалба от КЧД, в случаите на получено разпределение на печалба от КЧД (чл.47г, ал.4 от ЗКПО):

 Когато чуждестранно образувание разпредели печалба, която подлежи на облагане при ДЗЛ, данъчният финансов резултат на последното се намалява с печалбата, която вече е увеличила данъчния му финансов резултат за минала година. Намалението е до размера на разпределената печалба, но не повече от размера на печалбата, която вече е увеличила данъчния финансов резултат за минала година.

 

Пример:

Българско дружество А притежава на 100% от дяловете на дружество В, което е КЧД, позиционирано в държава извън Европейския съюз. Данъчната печалба на КЧД за 2019 г., определена съгласно ЗКПО е 4000 ед., а платеният в чужбина данък е 40 ед. (при прилагане на ставка 5 % върху данъчна печалба, формирана съобразно правилата на съответната чужда държава, в размер на 800 ед.). През 2020 г. цялата печалба на В за 2019 г., в размер на 760 ед., е разпределена под формата на дивидент към българското дружество А.

При това положение българското дружество следва да приложи разпоредбите на     чл.47г, ал.1,  2 и 4 от ЗКПО за 2019 г. и 2020 г. по следния начин:

 

Година

Данъчно третиране

Сума

2019

Увеличение на ДФР с данъчната печалба на КЧД

4000

Дължим КД

400

Данъчен кредит съгласно чл.47г, ал.6

40

Дължим КД от облагането на КЧД 

360

2020

Намаление на счетоводния финансов резултат с разпределения от КЧД дивидент на основание чл.47г, ал.4 от ЗКПО

760

 

• Недопускане на двойно данъчно облагане чрез намаляване на данъчната основа с размера на включената преди това печалба от КЧД, в случаите на разпореждане от страна на ДЗЛ с участието си в него (чл.47г, ал.5 от ЗКПО):

Когато ДЗЛ реализира приход, който подлежи на облагане, от разпореждане с участието си в чуждестранно образувание или със стопанска дейност, извършвана чрез МСД в чужбина, данъчният финансов резултат на ДЗЛ за текущата година се намалява с размера на печалбата от чуждестранното образувание, която вече е увеличила данъчния му финансов резултат за минала година и за която не е приложена ал.4 на чл.47г, до размера на прихода от разпореждането.

 

• Право на данъчен кредит за платения от КЧД данък (чл.47г, ал.6 от ЗКПО):

ДЗЛ ползва на данъчен кредит по чл.14, ал.4 от ЗКПО за данъка, платен от КЧД за печалби, които са включени в данъчния финансов резултат на ДЗЛ.

 

• Авансови вноски в случаите на КЧД (чл.91а, т.1 от ЗКПО):

При определяне на прогнозната данъчна печалба и на дължимия годишен корпоративен данък по реда на чл.89 не се взема под внимание данъчната печалба, произтичаща от контролирано чуждестранно дружество.

Това означава, че:

-    При определяне на прогнозната данъчна печалба за целите на авансовото облагане в нея не се включва прогнозната данъчна печалба на КЧД;

-    За целите на определяне на лихвата по чл.89 трябва да се изключи частта от годишния корпоративен данък, произтичаща от включената в данъчния финансов резултат печалба на КЧД.

(чл.47г от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник