Фиш 2.5.9 - Последващи разходи, свързани с амортизируем актив

1. Последващи разходи, свързани с актив, наличен в ДАП (чл.63)

•   Данъчната амортизируема стойност на актив, наличен в ДАП се увеличава с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с данъчния амортизируем актив.

•   Увеличението се извършва от началото на месеца, през който са завършени последващите разходи.

Съгласно §16 от ПЗР на ЗКПО разпоредбата на чл.63 се прилага за последващи разходи, завършени след 31 декември 2006 г.

 

2. Последващи разходи, свързани с актив, отписан от ДАП (чл.64)

•   В ДАП се завежда се самостоятелен данъчен амортизируем актив – от началото на месеца, през който са завършени последващите разходи;

•   Данъчният амортизируем актив се разпределя в категорията, в която е бил разпределен активът, във връзка с който са извършени последващите разходи.

•   Когато активът, във връзка с който са извършени последващите разходи, се отпише от счетоводния амортизационен план, преди данъчният амортизируем актив да е напълно амортизиран, последният се отписва от ДАП при условията и по реда на чл.60. (Виж Фиш ІІ.V.8)

(чл.63; чл.64 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник