Фиш 8.1 - Данък върху хазартната дейност - общи положения

Данъчно задължените лица, посочени в глава тридесет и втора на ЗКПО вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази глава.

За всички останали дейности данъчно задължените лица по част пета от глава тридесет и втора се облагат с корпоративен данък.

Данъчно задължените лица по раздел ІV от глава тридесет и втора се облагат с алтернативен данък за приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

На основание чл.219, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица по тази глава са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон от органите по приходите на Националната агенция за приходите.

Данъкът върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице /чл.219, ал.4/.

Важно!

Съгласно §25, ал.1 от ПЗР на ЗМДВИП, обн. в ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г., срокът за подаване на годишната декларация по чл.219, ал.4 от ЗКПО за 2019 г. е удължен до 30 юни 2020 г.

Данъчно задължените лица по тази глава подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице /чл.219, ал.5/

Важно!

Съгласно §25, ал.1 от ПЗР на ЗМДВИП, обн. в ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г., срокът за подаване на годишния отчет за дейността за 2019 г. е удължен до 30 юни 2020 г.

В чл.218а е отразен редът за деклариране и внасяне на алтернативния данък в случаите на заличаване/прекратяване на ДЗЛ:

В случаите на заличаване/прекратяване на ДЗЛ, когато датата на заличаването/прекратяването е през текущата календарна година, данъкът се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването (чл.218а, ал.2).

В случаите на заличаване/прекратяване на ДЗЛ, когато датата на заличаването/прекратяването е преди 31 март  и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването, когато този срок изтича преди 31 март  (чл.218а, ал.3). Дължимият данък в този случай се внася в същия срок.

Представляващият през последния данъчен период следва да удържи, декларира и внесе данъка, дължим за този  период.

Нормативни актове, регулиращи хазартната дейност:

1.  Закон за Хазарта (ЗХ) /обн. ДВ бр.26 от 30.03.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.;

2.  Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите  /обн. ДВ бр.22 от 05.03.2013г./  Наредбата е издадена от министъра на финансите на основание чл.6, ал.1, т.4 от ЗХ.

Забележка:

В ЗКПО няма определения на част от понятията, свързани с хазартната дейност, поради което следва да се ползват съответните определения на ЗХ, обн. ДВ бр.26 от 30.03.2012 г., в сила от 01.07.2012 г:

Чл.2, ал.1 – „хазарт” е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

Чл.11, ал.1 от ЗХ – изключения от понятието „хазартни игри” – не се смятат за хазартни игрите с развлекателен или спортен характер, при които се изисква проява на сръчност, знания и умения от участниците и които не се основават преимуществено на случайност. В случаите, когато за участие в тези игри се заплаща такса за формиране на награден фонд, същият се разпределя изцяло между участниците. Алинея 1 не се прилага за игрите, които се организират онлайн или чрез друго електронно съобщително средство..

    

Чл.40. „Спиране и възобновяване на дейността” – ал.1/ Организатор на хазартни игри може да преустанови дейността си за определен срок, като подаде заявление до председателя на Комисията и до Националната агенция за приходите. Организаторът е длъжен да подаде заявлението най-малко 7 дни преди датата на преустановяване на дейността. В тридневен срок от подаване на заявлението организаторът предава удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в Комисията. При форсмажорни обстоятелства заявлението се подава незабавно след настъпване на обстоятелствата.

(2) При възобновяване на дейността си организаторът е длъжен да подаде заявление до председателя на Комисията и до Националната агенция за приходите, в което изрично посочва датата на възобновяване на организирането на хазартните игри. Организаторът следва да получи удостоверението за издаден лиценз от Комисията в деня преди започване на дейността.

(3) При временно преустановяване на дейността в централния пункт или в пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби организаторът на хазартни игри е длъжен да подаде заявление до председателя на Комисията, в което посочва номера на лиценза си, адреса на пункта и срока на преустановяване на дейността. Заявлението се подава не по-късно от деня, следващ датата на преустановяване на дейността.

(4) Спирането и възобновяването на дейността не се отразяват на срока на издадения лиценз.

Чл.71, ал.1 от ЗХ – „Игрите в игрално казино“ са хазартни игри, които се организират на игрални маси и с игрални автомати. Казиното представлява сграда или обособена част от сграда.

Чл.71, ал.2 от ЗХ – „Хазартни игри на игрални маси“ са: на рулетка, с карти, включително покер, със зарове и разновидностите им. В игрите се участва с различни залози, като печалбите в рамките на една игра на една игрална маса може да са различни. Печалбите или загубите зависят предимно от случайността.

§1, т.16 от ДР на ЗХ – „помощни и спомагателни дейности“ са обслужващите дейности на организаторите на хазартни игри, като поддръжка и ремонт на собствено игрално оборудване, публикуване, излъчване и издаване на информация, която не представлява реклама и е във връзка с дейността, кафе-бар и други подобни.

Практика:

Писмо изх.№ 94-М-390/27.09.2012г. и писмо изх. № 26-Е-257/15.10.2013 г. на изпълнителния директор на НАП относно предпоставки за възникване на място на стопанска дейност на чуждестранни юридически лица, които организират хазартни игри от разстояние /публикувани в Системата „Въпроси и отговори”/.

(чл.217а; чл.217б; чл.217в; чл.217г; чл.217д от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник