Фиш 1.1 - Обекти на облагане

1. Печалбата на местните юридически лица;

2. Печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от:

  • сделки по чл.1 от Търговския закон;
  • отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

3. Печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност  в Република България или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност;

4. Доходите на чуждестранни юридически лица, когато са:

  • от източник в Република България;
  • посочени в закона;
  • не са реализирани чрез място на стопанска дейност в България.

5. Доходи на местни юридически лица, които не са търговци (включително общини) от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени от местни юридически лица;

6. Разходите, посочени в част четвърта на закона:

  • социални разходи, предоставени в натура;
  • представителни разходи, свързани с дейността;
  • разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

7. Дейността на организаторите на посочените в закона хазартни игри;

8. Приходите  на бюджетните предприятия от:

  • сделки по чл.1 от Търговския закон;
  • отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

9. Дейността от опериране на кораби на лицата, осъществяващи морско търговско корабоплаване;

10. Допълнителните разходи на народните представители.

(чл.1 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник