Фиш 1.3 - Видове корпоративни данъци

Забележка:

Дейността по таксиметров превоз на пътници на местните юридически лица и на чуждестранните юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, се облага с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси. За всички останали дейности тези лица се облагат по реда на ЗКПО.(чл.5 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник