Фиш 2.5.2 - Данъчен амортизационен план

1. Данъчен амортизационен план – предназначение и същност

Съгласно чл.52, ал.1 от ЗКПО данъчният амортизационен план ( ДАП) се изготвя и води от данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат. Това на практика са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък. Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с алтернативни данъци (например бюджетни предприятия или организатори на хазартни игри по раздел ІІ от глава тридесет и втора) не са задължени да изготвят и водят ДАП.

ДАП е данъчен регистър, в който се отразява информацията, определена съгласно изискванията на глава десета на ЗКПО, за процеса на придобиване, последващо водене, амортизиране и отписване на данъчните амортизируеми активи.

 

2. Информация, която следва да съдържа ДАП

Според изискванията на чл.52, ал.3 ДАП следва да съдържа най-малко следната информация за всеки данъчен амортизируем актив:

1. наименование;

2. месец на въвеждане в експлоатация;

3. данъчната амортизируема стойност (ДАС);

4. начислена данъчна амортизация (НДА);

5. данъчна стойност (ДС);

6. годишна данъчна амортизационна норма (ГДАН);

7. годишна данъчна амортизация (ГДА);

8. месец на извършване на промени в стойностите на актива и обстоятелствата, налагащи промените;

9. месец на преустановяване и възобновяване на начисляването на данъчни амортизации и обстоятелствата, които го налагат;

10. месец на отписване на актива по чл.60, ал.3 за счетоводни цели и обстоятелствата, които го налагат;

11. месец на отписване на актива от данъчния амортизационен план.

(чл.52 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник