Фиш 2.5.6 - Начисляване на данъчни амортизации. Преустановяване начисляването на данъчни амортизации

1. Начисляване на данъчни амортизации  (чл.58)

Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.

Когато в нормативен акт е предвиден ред за въвеждане в експлоатация, въвеждането в експлоатация на актива за данъчни цели не може да бъде по-рано от установеното в нормативния акт.

Годишната данъчна амортизация се определя по следната формула:

 

ГДА = ДАС x ГДАН x M/12

 

ГДА - годишната данъчна амортизация;

ДАС - данъчната амортизируема стойност;

ГДАН - годишната данъчна амортизационна норма, определена от данъчно задълженото лице съгласно чл.55, ал.2 и 3;

М - броят на месеците от годината, през които се начислява данъчна амортизация.

 

2. Преустановяване начисляването на данъчни амортизации (чл.59)

Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет месеца. Начисляването се преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл дванадесетмесечният срок, и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния амортизационен план.

При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл дванадесетмесечният срок, годишната данъчна амортизация на данъчно задълженото лице се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца, през които активът не се е използвал.С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния амортизируем актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация, както следва:

1. намалява се начислената данъчна амортизация за актива;

2. увеличава се данъчната стойност на актива.

Данъчно задължено лице в производство по ликвидация или несъстоятелност преустановява начисляването на данъчни амортизации за тези активи, за които се преустановява начисляването на счетоводни амортизации съгласно изискванията на счетоводното законодателство. Към датата на преустановяване на начисляването на данъчните амортизации съответно се прилага чл.60, ал.5.

Не се преустановява начисляването на данъчни амортизации за активите по чл.60, ал.3 (Виж Фиш 2.5.8).

Съгласно §15 от ПЗР на ЗКПО разпоредбата на чл.59 не се прилага за данъчен амортизируем актив, за който е преустановено начисляването на данъчни амортизации към 31 декември 2006 г. съгласно отменения ЗКПО, защото временно не се употребява в дейността. Начисляването на данъчни амортизации за актива по изречение първо се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация.

 

Пример:

Условие:

Данъчен амортизируем актив е изведен от експлоатация на 01.04.Х1 г. Активът е въведен повторно в употреба на 15.09.Х2 г.

Активът (машина) е придобит на 01.01.Х0 г. и е с данъчна амортизируема стойност 100 000 лв. и годишна данъчна амортизационна норма от 30 на сто.

Общата стойност на начислените данъчни амортизации за останалите активи (извън разглежданата машина) по години е както следва:

-    за Х1 година – 200 000 лв.

-    за Х2 година – 500 000 лв.

 

Иска се:

Да се извършат необходимите корекции по чл.59 от ЗКПО:

1. Намаление на годишната данъчна амортизация на ДЗЛ в годината през която изтича 12-месечният срок.

2. Корекция на стойностите на актива в ДАПл към датата на преустановяване на начисляването на данъчни амортизации.

 

Решение:

Стойности на актива в ДАПл към 01.01.Х1г.

Данъчна амортизируема стойност (ДАС)

100000 лв.

Начислена данъчна амортизация (НДА)

30000 лв.

Данъчна стойност (ДС)

70000 лв.

 

По т.1:

1. Начислени амортизации за Х1г., в т.ч. за периода, в който активът не е в експлоатация

01.01 – 31.03. (към датата на изваждането от употреба)

01.04 – 31.12. (за месеците, през които актива не е в употреба)

Общо за годината

100000 х 0,3 : 12 х 3 = 7500

100000 х 0,3 : 12 х 9 = 22500

30000

 

2. Начислени амортизации за Х2г., в т.ч. за периода, в който активът не е в експлоатация и за периода, в който отново е въведен в експлоатация

01.01 – 31.03. (към датата на изтичането на 12-месечния период, през който актива не е в употреба)

01.04 – 31.08 (за периода след изтичане на 12-месечния период до повторно въвеждане на актива в експлоатация)

01.09. – 31.12 (за месеците, през които актива отново е въведен  в употреба)

Общо за годината

100000 х 0,3 : 12 х 3 = 7500

100000 х 0,3 : 12 х 4 = 10000

17500

 

3.Намаление на годишната данъчна амортизация на ДЗЛ за годината, през която изтича 12-месечният срок

1. Година, за която трябва да се извърши намаление на ГДА на ДЗЛ

Х2г.

2. Общ размер на ГДА преди намалението по чл.59

517500лв.

(500000 + 17500)

3. Сума на намалението, в т.ч:

30000лв.

3.1. от Х1г.

22500

3.2. от Х2г.

7500

4. Общ размер на ГДА след намалението по чл.59

487500лв.

(517500 – 30000)

 

По т.2:

1. Стойности на актива в ДАПл към 01.04.Х2г. преди корекцията

Данъчна амортизируема стойност (ДАС)

100000 лв.

Начислена данъчна амортизация (НДА)

67500 лв.

(60000 + 7500)

Данъчна стойност (ДС)

32500 лв.

 

2. Стойности на актива в ДАПл към 01.04.Х2г. след корекцията

Данъчна амортизируема стойност (ДАС)

100000 лв.

Начислена данъчна амортизация (НДА)

37500 лв.

(67500 – 30000)

Данъчна стойност (ДС)

62500 лв.

(32500 + 30 000)

(чл.58; чл.59 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник