Фиш 2.4.12 - Данъчен кредит за удържан данък при източника по плащане, свързано с хибриден трансфер

Данъчен кредит за удържан данък при източника във връзка с плащане, което е свързано с хибриден трансфер (чл.47и от ЗКПО)

Когато, при хибриден трансфер (дефиниран като „всяка договореност за прехвърляне на финансов инструмент, когато базовата възвръщаемост на прехвърления финансов инструмент се третира за данъчни цели като получена едновременно от повече от една от страните по тази договореност“):

-    повече от една от страните по него има право на данъчен кредит и

-    доходът получен от лицето в България е обложен в чуждата данъчна юрисдикция с данък удържан при източника,

данъчно задълженото лице има право на данъчен кредит изчислен пропорционално на нетния облагаем доход по плащането.

(чл.47и от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник