Фиш 2.2.6 - Разходи за дарения

На основание чл.31, ал.1 – ал.4 от ЗКПО част или целият размер на разходите за дарения се признава за данъчни цели, когато даренията са извършени в полза на определен кръг лица.

 

Пример:

Данъчно задължено лице отчита положителен финансов резултат за Х година в размер на 700 000 лева, вкл. разходи за дарения – 485 000 лева, както следва:

60 000 лева – в полза на Фонд „Социална закрила”;

15 000 лева – в полза на Български Червен кръст;

10 000 лева – в полза на НЗОК – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на МЗ;

400 000 лева – компютри в полза на Софийския университет, като компютрите са произведени до 1 година преди датата на дарението.

Разходите за дарения не попадат в обхвата на чл.31, ал.6 от ЗКПО и подлежат на регулиране по общия ред на закона.

Как следва да бъде установен размерът на разходите за дарения, подлежащи на преобразуване по реда на чл.26, т.7 от ЗКПО, във връзка с допустимите размери по чл.31, ал.1, 2, 3 и 4 от ЗКПО?

Решение:

КОД

(съгласно Номен-клатура-та по-долу)

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО

Сума

Наименование/Име, презиме, фамилия

БУЛСТАТ/ЕГН/

ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

1

2

3

4

5

1

01

фонд "Социална закрила"

111111111

60 000

2

01

Български Червен кръст

222222222

15 000

3

Общо за код от 01

75 000

4

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1  (за код 01)

70 000

5

Превишение (р.3 - р.4)

5 000

6

02

НЗОК – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на МЗ и Център за асистирана репродукция

333333333

10 000

7

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 (за код 03)

(до 50% от счетоводната печалба)

350 000

8

Превишение (р.6 - р.7)

9

04

Софийски университет

444444444

400 000

10

Общо за код 04

400 000

11

Общ размер на разходите за дарения (р. 3 + р. 6 + р. 10)

485 000

12

Общ размер на превишението (р. 5 + р. 8)

5 000

13

Разходи за дарения, признати за данъчни цели по чл.31, ал.1 - 4 (р. 11 – р. 12)

480 000

14

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5

(до 65% от счетоводната печалба)

455 000

15

Превишение (р. 13 - р. 14)

25 000

16

Непризнати разходи за дарения съгласно чл.31, ал.6

17

Непризнати разходи за дарения, направени в полза на лица, извън посочените в чл.31, ал.1 – 4

18

Общ размер на непризнатите разходи за дарения (р. 12 + р. 15 + р. 16 + р. 17)

30 000

 

Номенклатура за кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение

Код

Лице, в чиято полза е извършено дарението

01

здравни и лечебни заведения

01

специализирани институции за социални услуги съгласно ЗСП, както и на АСП и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика (до 30.06.2020 г.);

социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика (от.01.07.2020 г.);

01

специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения;

01

детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии

01

бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

01

регистрирани в страната вероизповедания

01

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл.83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;

01

хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях

01

лица, пострадали при бедствия  по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им

01

Българския Червен кръст

01

социално слаби лица

01

деца с увреждания или без родители

01

културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна

01

юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;

01

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"

01

комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение

01

детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)

01

социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия, за осъществяване на социалната им дейност и/или за постигане на социалните им цели. (в сила от 02.05.2019)

02

Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на МЗ, Център за асистирана репродукция

03

безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството

04

дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училища

(чл.31 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник