Фиш 2.9.7 - Изходящ трансфер на активи / дейност. Възможност за разсрочване на данъка при напускане

ДЗЛ може да разсрочи внасянето на частта от корпоративния данък, дължима в резултат на трансфер с инцидентен или нерегулярен характер на активи/дейност, но не повече от дължимия корпоративен данък за съответния данъчен период, когато:

1. трансферира активи/дейност от ЦУ в РБ към свое МСД, разположено в ДЧ на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП;

2. трансферира активи/дейност от свое МСД в РБ към друга част на предприятието, разположена в ДЧ на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП;

3. трансферира активи/дейност при промяна на юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, от РБ към ДЧ на ЕС, или към друга държава - страна по Споразумението за ЕИП;

4. трансферира дейност, извършвана чрез МСД в РБ, към ДЧ на ЕС, или към друга държава - страна по Споразумението за ЕИП.

 

Упражняване на правото на разсрочване:

-    с годишната данъчна декларация за годината на настъпване на някое от посочените обстоятелства, като в нея декларира наличието на това обстоятелство.

-    при поискване от орган по приходите лицето е длъжно да представи доказателства за наличие на обстоятелството.

 

Разсрочване може да се приложи и за други държави, които са страни по Споразумението за ЕИП, само при наличието на сключено и влязло в сила с РБ или с ЕС споразумение за взаимна помощ при събиране на данъчни вземания, равностойно на взаимната помощ, предвидена в Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (OB, L 84/1 от 31 март 2010 г.).

 

Определяне на подлежащата на разсрочване част от КД:

 

Разпределение на разсрочената сума между трансферираните активи/дейности:

 

А - частта от разсрочената сума за внасяне, разпределена за съответния трансфериран актив/дейност;

Б - разсрочената сума за внасяне;

В - положителната разлика по чл.155а, ал.1, т.1 за съответния трансфериран актив, съответно положителната разлика по чл.155б, ал.1, т.1 за съответната трансферирана дейност;

Г - сборът от положителните разлики по чл.155а, ал.1, т.1 и положителните разлики по чл.155б, ал.1, т.1 за всички трансферирани активи/дейности през годината, за които е приложено разсрочване.

 

Разсрочената сума, разпределена за всеки трансфериран актив/дейност, се внася:

•   на 5 равни годишни вноски;

•   първа вноска – в срока за внасяне на корпоративния данък за годината на трансфера;

•   останалите вноски през следващите четири последователни години – в срока за внасяне на корпоративния данък за съответната година, като се дължи лихва съгласно ЗЛВТДПДВ.

 

Изискуемост на разсрочената част

•   Разсрочената сума за внасяне, разпределена за съответния актив/дейност, която не е станала изискуема, става незабавно изискуема при настъпване на едно от следните обстоятелства:

1. лицето продаде или се разпореди по друг начин с трансфериран актив/дейност;

2. лицето извърши последващ трансфер към държава извън ЕС на трансфериран  актив;

3. извършена е последваща промяна на юрисдикцията, на която лицето е местно лице за данъчни цели, или последващ трансфер на дейността към държава извън ЕС;

4. лицето е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. лицето не внесе дължима вноска в рамките на 12 месеца от изтичането на срока за внасяне по ал.4 за съответната вноска.

•   т. 2 и 3 не се прилагат, когато последващият трансфер или последващата промяна е към държави, които са държави – страни по Споразумението за ЕИП, и които имат сключено и влязло в сила с РБ или с ЕС споразумение за взаимна помощ при събиране на данъчни вземания, равностойна на взаимната помощ, предвидена в Директива 2010/24/ЕС.

•   При настъпване на някое от обстоятелствата за изискуемост на данъка лицето уведомява писмено териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация или мястото, където е била регистрацията му като данъчно задължено лице, в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

 

Авансови вноски в случаите на разсрочване на данък по чл.155г (чл.91а, т.2 от ЗКПО):

При определяне на прогнозната данъчна печалба и на дължимия годишен корпоративен данък по реда на чл.89 не се взема под внимание данъчната печалба, произтичаща от частта от превишението на увеличенията над намаленията на счетоводния финансов резултат в резултат на преобразуванията по чл.155а, ал.1 и чл.155б, ал.1, съответстваща на трансферираните активи/дейност, за които ще се приложи разсрочване по чл.155г.

(чл.91а; чл.155г от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник