Фиш 2.5.3 - Стойности на данъчните амортизируеми активи. Запазване и промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи

I. Стойности на данъчните амортизируеми активи

1. Данъчна амортизируема стойност:

ДАС = ИЦ – П – Д

Където,

ДАС – данъчна амортизируема стойност

ИЦ – историческа цена

П – провизии, включени в амортизируемата стойност

Д – дарения, свързани с актива

Специфични случаи:

•   в случаите по чл.64, ал.1 ДАС  е сумата на последващите разходи;

•   в случаите по чл.67 ДАС е сумата на непризнатите за данъчни цели разходи;

•   ДАС на наличен в ДАП актив към 01.01.2007 г. е амортизируемата му стойност към 31.12.2006 г. по отменения ЗКПО (§7, ал.1 от ПЗР).

 

2. Годишна данъчна амортизация (ГДА):

ГДА = начислената в ДАП амортизация за съответната година

 

3. Начислена данъчна амортизация (НДА):

НДА = сумата от ГДА

Внимание!

НДА не може да превишава ДАС

Съгласно §7, ал.2 от ПЗР – НДА на наличен към 01.01.2007 г. актив е данъчно признатия размер на разходите за амортизации към 31.12.2006 г. по отменения ЗКПО.

 

4. Данъчна стойност (ДС):

ДС = ДАС – НДА

Съгласно §7, ал.3 от ПЗР – ДС на наличен към 01.01.2007 г. актив е данъчната балансова стойност към 31.12.2006 г. по отменения ЗКПО

 

II. Запазване на стойностите на данъчните амортизируеми активи

Съгласно чл.61, ал.1 от ЗКПО стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при:

1. последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка);

2. промяна в счетоводната политика, включително промяна в приложимите счетоводни стандарти;

3. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Съобразно ал.2 на чл.61 от ЗКПО ограничението по ал.1, т.1 не се прилага при последваща оценка на данъчни дълготрайни материални активи по чл.50, ал.2 (амортизируеми активи с право на ползване във връзка с договори за финансов лизинг, съгласно МСС, признати при лизингополучатели), която се дължи на преоценка на пасива по договора за финансов лизинг.

В съответствие с МСФО 16 при определени обстоятелства се преоценява балансовата стойност на пасива по лизинга, което води до промяна (последваща оценка) на балансовата стойност на актива с право на ползване (вж. §30, б. „б“ във връзка с §36, б. „в“ и свързаните с тях разпоредби от МСФО 16).

 

III. Промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи

Според чл.62, ал.1 от ЗКПО промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи такава промяна съгласно този закон или счетоводното законодателство, с изключение на случаите по чл.61, при които е налице забрана за промени в стойностите.

При промяна в стойностите на данъчния амортизируем активи е необходимо да се спазят следните изисквания:

Отразяване на промяната в ДАП (чл.62, ал.2 и 5)

Промяната в стойностите на актива се отразява в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината, в която са установени обстоятелствата, налагащи промяната.

Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за предходните години.

Когато установените обстоятелства не налагат промяна в стойностите на актива за предходни години, промяната в стойностите се отразява в данъчния амортизационен план към момента на установяване на обстоятелството през текущата година

Стойности на данъчния амортизируем актив след промяната (чл.62, ал.3)

Трябва да са равни на стойностите, които биха били определени, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години.

Корекция на ГДА (чл.62, ал.4)

При определяне на данъчния финансов резултат годишната данъчна амортизация на актива за текущата година се коригира с разликата между начислената данъчна амортизация за актива през предходните години и тази, която би била начислена за тези години, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години.

Внимание! Този ред не се прилага, когато обстоятелството, налагащо промяната в стойностите на актива, е откриване на грешка.

(чл.61; чл.62; чл.64; чл.67 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник