Фиш 2.9.8 - Входящ трансфер на активи

Редът при трансфер на активи от друга част на предприятието извън страната към България е регламентиран в чл.155д от ЗКПО.

 

Трансфер на данъчен амортизируем актив

(чл.155д, ал.1 и 2 от ЗКПО):

 

Правило:

-    данъчна амортизируемата стойност, по която се завежда в данъчния амортизирационен план, е пазарната цена по време на трансфера;

-    ако активът вече е наличен в данъчен амортизационен план ( ДАП) и е обложен с данък, съгласно Директива 2016/1164, лицето трябва да коригира начислената данъчна амортизация, така че данъчната стойност на актива да е равна на стойността, която е приета за пазарна в държавата, от която е трансфериран. В случай че начислената данъчна амортизация за актива е недостатъчна за постигане на равенството по предходното изречение, с размера на недостига се коригира и данъчната амортизируема стойност на актива.

Целта на разпоредбите в закона е при бъдещо разпореждане с актива за данъчни цели да се признае данъчна стойност, равна на пазарната цена, която е взета предвид при прилагането на данъка при напускане съгласно Директива 2016/1164, в държавата-членка, от която се трансферира активът.

 

Пример 1:

Българско юридическо лице има МСД в Гърция. Прави трансфер на данъчен амортизируем актив (ДАА) към ЦУ в България. Активът е наличен в ДАП на местното ЮЛ. Стойностите на актива в ДАП са следните:

ДАС (данъчна амортизируема стойност) - 100 000 лв.

НДА (начислена данъчна амортизация) - 40 000 лв.

ДС (данъчна стойност) - 60 000 лв.

 

Вариант 1:

Стойността, използвана като пазарна цена при прилагането на Директива 2016/1164 в Гърция, е с левова равностойност 100 000 лв. С оглед на това лицето следва да извърши корекция на НДА, така че след корекцията ДС на актива да е равна на 100 000 лв., а не на 60 000 лв. В резултат на това НДА следва да се коригира (намали).

 

Данъчен амортизационен план след корекция:

Показатели

Преди трансфера

Корекция по чл.155д, ал.2 от ЗКПО

След трансфера

ДАС

100 000

 

100 000

НДА

(40 000)

Намаление на НДА - 40 000

Корекцията на НДА е достатъчна, за да се постигне ДС, равно на 100 000, поради което не се налага корекция на ДАС

(0)

ДС

60 000

Увеличение на ДС с  40 000

100 000

(60 000 + 40 000)

 

Вариант 2:

Стойността, използвана като пазарна цена при прилагането на Директива 2016/1164 в Гърция, е с левова равностойност 140 000 лв. Налице е хипотезата на второто изречение на чл.155д, ал.2 от ЗКПО. Корекциите са следните:

Показатели

Преди трансфера

Корекция по чл.155д, ал.2 от ЗКПО

След трансфера

ДАС

100 000

Увеличение на ДАС 40 000

140 000

(100 000 + 40 000)

НДА

(40 000)

Намаление на НДА - 40 000

Налице е недостиг от още 100 000, за да се постигне ДС, равно на 40 000. ДАС следва да се увеличи с тази сума.

(0)

ДС

60 000

Увеличение на ДС  80 000

140 000

(60 000 + 80 000)

Данъчната амортизация се начислява на база на така формираната стойност на ДМА, а при последващо отписване на ДМА се спазва общият ред на чл.66, ал.1 и 2 от ЗКПО.

 

Пример 2

Място на стопанска дейност в  България на чуждестранно лице получава трансфер на ДМА, чиято счетоводна балансова стойност е 120 000 лв. Пазарната цена на ДМА към момента на трансфера е 150 000 лв.

 Активът се завежда в данъчния амортизационен план по пазарната му цена към момента на трансфера - 150 000 лв. (чл.155 д, ал.1 от ЗКПО).

 

Трансфер на актив, който НЕ е данъчен амортизируем актив

(чл.155д, ал.3 и 4 от ЗКПО):

 

Правило:

-    към момента на трансфера е налице разлика между пазарната цена на актива и счетоводната стойност, с която активът се признава в резултат на трансфера, разликата формира данъчна временна разлика от последваща оценка;

-    в случай че активът е признат за счетоводни цели преди трансфера съгласно счетоводното законодателство в страната и трансферът на актива е участвал в облагане с данък в друга държава - членка на Европейския съюз, в съответствие с чл.5 от Директива (ЕС) 2016/1164, разликата между пазарната цена на актива при прилагането на Директива (ЕС) 2016/1164 в другата държава членка и пазарната цена на актива по чл.155а, ал.1 към момента на предишния трансфер от страната формира данъчна временна разлика от последваща оценка или с нея се коригира данъчната временна разлика, свързана с актива и възникнала преди трансфера.

 

Примери  - входящ трансфер

Пример 1:

Стоки се трансферират от френско дружество към негово място на стопанска дейност в България.

Себестойността на стоките е 80 000 лв., по която стоките са заведени в счетоводството на дружеството.

Впоследствие стоките са продадени на стойност 100 000 лв.

Пазарната цена на стоките към датата на трансфера е 110 000 лв.  

 

Решение:

Формира се данъчна временна разлика между пазарната цена и счетоводната им стойност – 30 000 лв. (чл.155д, ал.3, чл.24, ал.3, т.2).

Данъчно преобразуване:

СФР от продажбата е в размер на 20 000 лв.

ДВР в размер на 30 000 лв. (в намаление по реда на чл.24, ал.5, т.1, б. „б“).

Така се формира загуба за данъчни цели 10 000 лв., която би се формирала, ако стоките бяха заприходени счетоводно по пазарната им цена 110 000 лв.

 

Пример 2:

Стоки се трансферират от френско дружество към негово място на стопанска дейност в България.

Пазарната цена на стоките към датата на трансфера е 75 000 лв.

Себестойността на стоките е 80 000 лв., по която стоките са заведени в счетоводството на дружеството.

Впоследствие стоките са продадени на стойност 100 000 лв.

 

Решение:

Формира се данъчна временна разлика между пазарната цена и счетоводната стойност на стоките към момента на трансфера – (75 000 – 80 000 = - 5 000 лв.) – чл.155д, ал.3, чл.24, ал.3, т.2.

Данъчно преобразуване:

СФР от продажбата е в размер на 20 000 лв.

ДВР е в размер на - 5000 лв. (в увеличение по реда на чл.24, ал.5, т.2, б. „б“ от ЗКПО).

Така се формира печалба за данъчни цели 25 000 лв., която би се формирала, ако стоките бяха заприходени счетоводно по  пазарната им цена 75 000 лв.

Видно от примерите е, че целта на разпоредбите е при продажбата да се признае като „разход“ пазарната цена на актива.

По отношение на пазарната цена следва да се има предвид чл.155д, ал.5 от ЗКПО, съгласно която, когато между цената, определена за пазарна в другата държава, и цената, определена за пазарна от орган по приходите, е налице разлика, се прилага цената, определена за пазарна от органа по приходите.

(чл.155д от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник