Фиш 2.4.13 - Несъответствия, когато данъчно задълженото лице е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция

Несъответствия, когато данъчно задълженото лице е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция (чл.47к от ЗКПО)

Поради разлики в законодателствата на различните юрисдикции е възможно едно данъчно задължено лице да бъде считано за местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция.

В такива случаи, когато е налице плащане, разходи или загуби на данъчно задълженото лице (считано за местно и на двете юрисдикции) и които водят до намаление на данъчния финансов резултат в другата юрисдикция, не се признават за данъчни цели, ако законодателството на другата юрисдикция позволява приспадането им.

Доколкото суми, свързани с плащане, разходи или загуби на данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели и на друга юрисдикция, водят до намаление на данъчния финансов резултат и в другата юрисдикция, същите не се признават за данъчни цели, доколкото законодателството на другата юрисдикция позволява приспадането им срещу доход, който не е двойно включен доход.

Когато другата юрисдикция е държава – членка на Европейския съюз, сумите по плащането, разходите или загубите не се признават за данъчни цели, в случай че данъчно задълженото лице е местно за другата държава членка по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

(чл.47к от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник