Фиш 2.6.1 - Пренасяне на данъчна загуба от източници в страната и в чужбина

1. Определение за данъчна загуба:

Отрицателният данъчен финансов резултат, получен чрез преобразуване на счетоводният финансов резултат с :

•   Данъчните постоянни разлики

•   Данъчните временни разлики

•   Сумите, предвидени в ЗКПО

По този начин се определя размерът на загубата за пренасяне в годината на нейното възникване.

На основание §22 от ПЗР на ЗКПО загубите, формирани след 1 януари 2002 г., подлежащи на пренасяне и неприспаднати до 31 декември 2006 г. по реда на глава четвърта от отменения ЗКПО, се приспадат по реда на глава единадесета от новия ЗКПО. Следва да се отбележи, че тези подлежащи на приспадане загуби,  възникнали по реда на отменения ЗКПО, може да са формирани по начин, различен от описания по-горе, в зависимост от приложимата уредба на отменения ЗКПО в годината на тяхното възникване.

 

2. Общи положения и ред за приспадане на данъчната загуба

Редът за пренасяне на данъчната загуба е регламентиран с чл.70-чл.74 от ЗКПО.

Данъчно задължените лица, подлежащи на облагане с корпоративен данък  имат право да пренасят данъчна загуба, формирана по реда на Част втора от ЗКПО. Правото на избор за пренасяне на данъчната загуба може да се упражнява от лицата, през първата година през която, лицата са формирали положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.  

Това изискване на закона може да бъде илюстрирано със следния пример:

 

Условие:

1.  През Х0 г. ДЗЛ е реализирало данъчна загуба.

2.  За годините през периода Х1 г. – Х5 г. лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.

3.  Лицето не е пренесло данъчна загуба през Х1 г.

 

Резултат:

ДЗЛ губи правото си на приспадане на данъчна загуба и за следващите години – Х2, Х3, Х4 и Х5 г.

Данъчната загуба се пренася :

•   Последователно през следващите 5 години до нейното изчерпване;

•   До размера на положителния данъчен финансов резултат;

•   При определяне на тримесечните авансови вноски за корпоративния данък;

 

В сила от 01.01.2013 г.  е отменен  текста на чл.71, ал.2, който даваше възможност на данъчно задължените лица да приспадат загубата включително и при определяне размера на тримесечните авансови вноски  (отм. - ДВ., бр. 94 от 2012 г.). С оглед новия ред за определяне на авансовите вноски на база на прогнозната данъчна печалба, такава разпоредба не необходима, тъй като при самото определяне на прогнозната данъчна печалба трябва да се вземе предвид наличието на подлежащи на приспадане данъчни загуби от минали години.

 

Примери за илюстриране на посочените изисквания:

Пример 1:    

Условие:

1.  През Х0 г. ДЗЛ е реализирало данъчна загуба в размер на 160 000 лв.

2.  За годините през периода Х1 – Х5 г. лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. За целите на примера приемаме, че този положителен данъчен финансов резултат е в размер на 40 000лв. за всяка една от петте години. Също така за тези 5 години няма други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат.

3.  Лицето е пренесло данъчна загуба през Х1 г. в размер на 40 000 лв. – до размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.

4.  През Х2 г. ДЗЛ не е пренасяло данъчна загуба.

5.  За Х3, Х4 и Х5г. ДЗЛ е пренасяло данъчна загуба до размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.

 

Резултат:

1.  При извършване на последващ контрол органът по приходите следва да извърши приспадане на данъчна загуба за Х2 г. в размер на 40 000 лв.

2.  Приспаднатата през Х5 г. данъчна загуба не следва да бъде призната, тъй като размерът на загубата за пренасяне е изчерпан през Х4 г.

 

Пример 2:    

Този пример илюстрира определянето на размера на допустимото намаление на счетоводния финансов резултат съгласно чл.71, ал.1 от ЗКПО

 

Условие:

За Х0 г. ДЗЛ е отчело отрицателен счетоводен финансов резултат (счетоводна загуба) в размер на 200 000 лв. Извършени са увеличения на финансовия резултат по реда на чл.26, т.1 и 2 от ЗКПО в общ размер – 280 000 лв. и намаление по реда на чл.27, ал .1, т.1 в размер на 10 000 лв. За 2007г. дружеството е отчело загуба в размер на 50 000 лв.

Да се определи размерът на допустимото намаление на счетоводния финансов финансов резултат за Х0г. съгласно чл.71, ал.1 от ЗКПО със загуба от минали години.

 

Финансов резултат (счетоводна загуба)

Увеличения на финансовия резултат

Намаления на финансовия резултат, с изключение на сумата на данъчната загуба

Финансов резултат след данъчно преобразуване без намалението със загуби от минали години

Загуби от минали години

Намаление със загуби от минали години

Финансов резултат след данъчно преобразуване

1

2

3

4

5

6

7

- 200 000лв.

280 000лв.

10 000лв.

70 000лв.

(-200 000 + 280 000 – 10 000)

50 000лв

50 000лв.

20 000лв.

(70 000 – 50 000)

 

3. Нововъзникнали данъчни загуби

Нововъзникналите данъчни загуби се пренасят по следния ред :

•   По поредност на тяхното възникване;

•   Последователно през следващите 5 години;

•   За всяка нововъзникнала данъчна загуба 5-годишният срок започва да тече от годината, следваща годината на възникването им;

 

4. Пренасяне на загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия”

4.1 Условия при които трябва да бъде формирана данъчната загуба

•   Формирана през текущата година в държава с която Република България има сключена СИДДО;

•   Приложимият метод за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на печалбите е „ Освобождаване с прогресия”.

 

4.2. Ред за пренасяне на данъчната загуба реализирана от източник в чужбина при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия” 

Тази данъчна загуба се приспада:

•   само от данъчните печалби, реализирани от  източника в чужбина;

•   последователно през следващите 5 години;

    

Тази данъчна загуба не се приспада от данъчните печалби, реализирани от източник в страната или от данъчните печалби от други държави през текущата или следващи години.

Изключението от общото правило за пренасяне на загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия” е регламентирано с чл.73, ал.3 от ЗКПО.

 

Изключение:  

В случаите на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност в държава –членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, непренесените данъчни загуби от това място на стопанска дейност /МСД/ се пренасят по общия ред на закона до изтичане на 5- годишния срок от възникването им.

Това означава, че при прекратяване на МСД, загубата, реализирана от МСД и неприспадната от печалбите от това МСД следва да се приспадне до изтичане на 5-годишния срок от печалбата, реализирана от дейността в Р България по общия ред, регламентиран със ЗКПО.

 

5. Загуба от източник в чужбина при прилагане на метода на данъчен кредит

5.1. Условия при които трябва да бъде формирана данъчната загуба

•   Формирана е от източник в чужбина ;

•   Приложим метод за избягване на двойното данъчно облагане е данъчния кредит;

 

5.2. Ред за пренасяне на данъчната загуба, реализирана от източник в чужбина при прилагане на метода на данъчния кредит /чл.74 от ЗКПО/

В случаите, когато ДЗЛ е реализирало данъчна загуба от източник в чужбина, за който се прилага методът на данъчен кредит за избягване на двойното данъчно облагане, неприспаднатата загуба през текущата година се приспада при спазване на изискванията на глава ХІ „Пренасяне на данъчна загуба” по следния ред :

•   Последователно през следващите 5 години;

•   Приспада се само от данъчните печалби от източника в чужбина от който е възникнала;

 

Изключение:

В случаите, когато загубата е реализирана от източник в държава- членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство. В този случай се прилага общия ред за пренасяне на загуби, регламентиран с чл.70, чл.71 и чл.72 от ЗКПО., т.е. тази загуба се приспада от печалбите, реализирани от източника в Република България.

В случаите, когато данъчната загуба за годината не е формирана само от един източник /чужда държава или страната/, тя се разпределя между държавите, от които е възникнала, като за тази цел се използва следната формула:

 

 

където:

А- частта от данъчната загуба на ДЗЛ за годината, разпределена за съответния източник / чужда държава или страната/;

Б- данъчната загуба на ДЗЛ за годината;

В – данъчната загуба, формирана от съответния източник;

Г- сборът от данъчните загуби, формирани от всички източници /чужди държави и страната/.

 

5.3. Ред за пренасяне на данъчната загуба на контролирано чуждестранно дружество - вж. Фиш 2.4.8.

(чл.70; чл.71; чл.72; чл.73; чл.74 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник