Решение на ВКС

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ***/****

  Какво следва да бъде съотношението между срока за връщане на направените допълнителните парични вноски и времето, което е необходимо на дружеството за покриване на загубите и преодоляване на временната необходимост от парични средства?

 2. ВКС - Решение № ***** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Възможно ли е работодател да уволни служител, ако е бил уведомен за влошеното здравословно състояние на лицето, но все още не му е бил представен болничен лист или не е бил информиран за неговото издаване?

 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Допустимо ли е трудовото възнаграждение на председател на кооперация да бъде определено от управителния съвет на кооперацията?

 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Има ли право на обезщетение служител за неизползван платен годишен отпуск за периода от незаконосъобразното му уволнение до възстановяването му на работа?

 5. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Какво е „системно нарушение на правилата на трудовата дисциплина“ като основание за дисциплинарно уволнение?

 6. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Необходимо ли е работодателят да приеме заявлението на работника за прекратяване на трудовия договор на основание „забавено изплащане на дължимото възнаграждение“, за да породи то действие?

 7. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Каква е правната същност на договор, сключен с управител на дружество, ако същият е наименуван като „трудов договор“?

 8. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

  Допустимо ли е уволнение да бъде определено за незаконно, ако работодателят не е уведомил синдикалните организации за него?

 9. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Счита ли се за обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор липсата на разрешение за извършване на работа, ако същото може да бъде поискано от работодателя?

 10. ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Представлява ли обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор липсата на щатна бройка за длъжност, на която е възстановен служител след незаконно уволнение?

 11. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

  Законосъобразно ли е уволнението поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор, ако след него отпадне обстоятелството, което го е предизвикало?

 12. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Представлява ли експертно решение на Националния център по радиобиология и радиационна защита основание за прекратяване на трудово правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор?

 13. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Как се преценява извънредният характер, в случай че се твърди наличието на непреодолима сила?

 14. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Как се преценява дали е налице стопанска непоносимост?

 15. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ***/****

  Може ли Дружество да претендира изплатени възнаграждения на член на Управителния си съвет, ако същият не е внесъл дължимата гаранция за управление?

 16. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Може ли нов управител да упражни правото си да уволнява без мотиви служител на ръководен пост, ако в договора му за управление не са заложени цели за растеж и печалба?

 17. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

  Може ли да се прихванат суми за обезщетение на служител от суми за негова имуществена отговорност към дружеството?

 18. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Дължи ли се обезщетение за неспазено предизвестие, когато се прекратява трудово правоотношение на отзован член на изборен орган?

 19. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Може ли кредитор да атакува решение на Общо събрание на търговско дружество за разпределение на дивиденти като сделка, която го уврежда?

 20. ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Попада ли изменението на щата в обхвата на обективната невъзможност за изпълнение на трудовия договор като основание за прекратяване на трудов договор съгласно КТ?

 21. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

  Носи ли отговорност ЧСИ спрямо купувач, ако е обявил, че в цената на имот, изнесен на публична продан, е включен ДДС, въпреки че към момента на самата продан длъжникът е дерегистриран?

 22. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Може ли да се предяви иск за търсене на имуществена на отговорност на управител, ако извършени от него действия не влизат в противоречие с параметрите за сключване на сделка, зададени с решение на Общото събрание на търговското дружество?

 23. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

  Възможно ли е трудов договор, сключен за определен срок, да бъде продължаван неограничен брой пъти с нов срок?

 24. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

  Възможно ли е да се търси обезщетение за непозволено увреждане от работодателя за вреди, претърпени при незаконно уволнение, в по-голям размер от предвидения в КТ?

 25. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Допустимо ли е с Управител да се сключва трудов договор за дейността му като такъв?

 26. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

  Допустимо ли e с Управител да се сключва трудов договор за дейността му като управител?

 27. ВКС - Определение № *** от **.**.**** по Частно Търг. Дело № ****/****

  При определяне на адвокатско възнаграждение трябва ли съдът да начисли върху него отделно ДДС, ако адвокатът е регистриран по ЗДДС?

 28. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

  Следва ли при предявяване на иск за търсене на имуществена отговорност на управител да е взето решение от Общото събрание на съдружниците?

 29. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

  Законосъобразно ли е уволнението при несъответствие между правните основания, посочени в предизвестието за прекратяване на трудовия договор и заповедта за уволнение?

 30. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Допустимо ли е да има клауза в трудов договор, която да задължава служителя да не започва работа в конкурентно дружество, след като прекрати настоящия?

 31. ВКС - Определение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Възможно ли е липсата на качества на служител за изпълнение на работата да се установи с изпит? 

 32. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Ползва ли се работник, председател на синдикална организация в предприятие, с предварителна закрила при уволнение, ако синдикалната организация не е регистрирана като юридическо лице?

 33. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****

  Подлежи ли на съдебен контрол преценката на работодателя при подбор на служители за съкращаване?

 34. ВКС - Решение № * от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

  Погасяват ли се задълженията на наемодателя по договор за наем на трезор при грабеж?

 35. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Може ли да се смята, че едно уволнение е незаконно, ако подборът кой да бъде уволнен е бил проведен преди съкращаването на щата?

 36. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ***/****

  Може ли да се прекрати договор за наем на търговки обект при настъпване на икономическа криза?

 37. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****

  Как се доказва намаляване обема на работа, на базата на което се извършва уволнение на служители?

 38. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

  Следи ли съдът служебно за наличие на взето решение на Общо събрание на съдружниците за предявяване на иск за търсене на имуществена отговорност на управител?

 39. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Търг. Дело № ***/****

  Може ли да се вземе решение за търсене отговорност на управител от Общото събрание на ООД, ако същото е ликвидирано и имуществото му е преобразувано в АД?

 40. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

  Как следва да се докаже извършена имуществена вреда на напуснал управител, който е предал касовата наличност и са съставени протоколи за това?

 41. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

  Може ли наемател да уведоми с писмо, че разваля срочен договор за наем на основание „стопанска непоносимост“ и несъгласие с променени наемни цени?

 42. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

  Възможно ли е да бъде реализирана отговорност за вреди, причинени от управителя, след като е бил освободен от имуществена отговорност с решение на Общо събрание, ако дружеството не е знаело за неосчетоводени действия на управителя?

 43. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

  Вземането на решение на Общо събрание, във връзка с предявяване иск за търсене на имуществена отговорност на заличен от регистъра управител, задължителна процесуална предпоставка за завеждане на иска ли е?

 44. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

  Може ли да се предяви пред Арбитражен съд спор за стопанска непоносимост по приватизационен договор?

 45. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Допустимо ли е физическо лице, което е управител на търговско дружество, да назначи себе си като служител в дружеството?

 46. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Трябва ли служителят да доказва вредите от незаконното задържане на трудовата му книжка при прекратяване на трудовото правоотношение?

 47. ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Законосъобразно ли е налагането на дисциплинарно уволнение за системни нарушения на трудовата дисциплина, за които служителят вече е бил наказан?

 48. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Дължи ли се допълнително трудово възнаграждение на служител, изпълняващ както своите трудови задължения, така и тези на свой колега, по заместване?

 49. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Явяването на работа след употреба на алкохол може ли да се квалифицира като „тежко нарушение“, ако не са настъпили допълнителни вредни последици?

 50. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

  Трябва ли да се отчита обществената значимост на професията и изпълняваните от служителя трудови функции, когато се прави преценка дали извършеното от него нарушение е „тежко“?