ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 12 май 2020 348 уникалност: 85.9%

Правен Въпрос

Счита ли се за обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор липсата на разрешение за извършване на работа, ако същото може да бъде поискано от работодателя?

Фактическа Обстановка

Служител изпълнява длъжност по безсрочен трудов договор като „дежурен по Общински съвет по сигурност“. За изпълнение на дейностите по длъжността се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация. Служителят има такова разрешение от 2006 г., което към датата на прекратяването на трудовите правоотношения е било изтекло. Тъй като по време на работата си служителят е допускал грешки, за които е имал и наложени наказания, работодателят не предприема действия по подновяване на разрешението. Поради тази причина той връчва на служителя заповед за уволнение – на основание „обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор“. Служителят оспорва уволнението на това основание като незаконосъобразно.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 175 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чл. 290 ГПК

чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ

чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ

чл. 59, ал. 1 ЗЗКИ

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по жалба на Г. Л. И. чрез адв. Е. А. Т. срещу въззивно решение № 190/03.05.2011 г. на Пазарджишкия окръжен съд, постановено по гр. д. № 331/2011 г.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 341/14.03.2012 г. за тълкуване на чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ в хипотеза, когато служителят няма достъп до класифицирана информация, въпреки, че такава се изисква за длъжността, ако работодателят не е предприел действия за получаване на разрешение по реда на ЗЗКИ.

Съставът на Върховния касационен съд, прима следното:

Съгласно ЗЗКИ ръководителите на организационните единици определят списъка на длъжностите или задачите, за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация и по тяхно искане се извършва проучването на кандидата или на лицето, на което се възлага изпълнението на задачата.

Следователно, липсата на необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация, е основание за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, когато компетентният орган по ЗЗКИ откаже да издаде разрешение на служителя или проучването не се извърши поради това, че служителят е отказал да даде писмено съгласие за процедурата по проучване за надеждност или даденото съгласие е оттеглено по време на осъществяването й, както и в хипотезата на чл. 59, ал. 1 ЗЗКИ когато органът, издал разрешението за достъп до класифицирана информация, го отнеме преди да е изтекъл срока му. Бездействието на субекта, който единствен по закон може да поиска извършване на проучване и съответно даване на разрешение за достъп до класифицирана информация, не може да се разглежда като обективна причина по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ за прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на нужното разрешение.

По касационните оплаквания:

скрито платено съдържание: 676 думи;