ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 11 март 2020 310 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Законосъобразно ли е уволнението при несъответствие между правните основания, посочени в предизвестието за прекратяване на трудовия договор и заповедта за уволнение?

Фактическа Обстановка

Служителка, заемаща длъжността „Касиер-счетоводител“, получава предизвестие, в което е посочено, че трудовото ѝ правоотношение ще бъде прекратено след изтичане на срок от два месеца (считано от 01.07.2003 г. до 31.08.2003 г.). Без да се оттегля предизвестието, със заповед от 29.08.2003 г. служителката е уволнена поради съкращаване на щата.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 70 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Върховен касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на тридесет и първи май две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

А. С.

ЧЛЕНОВЕ:

Ж. Д.

О. К.

и при участието на секретаря Ц. Н., като разгледа докладваното от съдията Керелска гр. дело № 789 по описа за 2009 г. и, за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК.

С определение № 723 от 01.07.2009 г., по делото е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 38/04.03.2009 г., постановено по гр. д. № 1199/2008 г. на Великотърновския окръжен съд, с което е оставено в сила решението на районен съд - Свищов, по гр. д. № 365/2003 г., с което са отхвърлени обективно съединените искове на Т. П. Т. против П. "3-ти март" с. В., община С. на осн. чл. 344, ал. 1, т. 1,2и 3 КТ във вр. чл. 225, ал. 1 КТ.

Касационното обжалване е допуснато по въпроса относно законността на уволнението при несъответствие между посоченото в предизвестието за уволнение правно основание за прекратяването на трудовия договор и правното основание, посочено в заповедта. Прието е, че по този въпрос с въззивното решение съдът се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС по приложеното решение по гр. д. № 1949/2004 г. на ВКС, V-то г.о. и обжалването е допуснато на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, което следва да се преквалифицира по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК съобразно задължителното тълкуване дадено в т. 3 от ТРОСГКТК на ВКС № 1/2009 г.

В касационната жалба касаторката прави оплаквания, че въззивното решение е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост / касационни основания за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК/.

Моли решението да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявените искове да бъдат уважени.

Ответникът по касация - П. "Т", с. В., община С. не взема становище по жалбата.

В отговор на поставения от касатора въпрос следва да се посочи, че при прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие отправено от работодателя до работника или служителя противоречието между основанието за прекратяване на трудовото правоотношение визирано в предизвестието и посоченото в заповедта за уволнение основание, обуславя незаконосъобразност на извършеното уволнение. В този смисъл е и даденото разрешение на въпроса в представеното по делото решение № 471 от 07.08.2007 г. по гр. д. № 1949/2004 г., което съдът намира за правилно.

скрито платено съдържание: 771 думи;