ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

чака актуализация 8 май 2020 307 уникалност: 80.8%

Правен Въпрос

Законосъобразно ли е уволнението поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор, ако след него отпадне обстоятелството, което го е предизвикало?

Фактическа Обстановка

Служител изпълнява ръководна длъжност в рудник – началник на участък. Част от технологията на работа е свързана с взривни действия. В съответствие със законовите изисквания, служителят е притежавал правоспособност за ръководител на взривни работи. При изискан от компетентния орган списък с лицата, които ще бъдат ангажирани с дейности или ще имат достъп до взривни вещества, работодателят установява, че на същия служител е отказан достъп до работа с такива. Като се позовава на това писмо, работодателят издава заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание „обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор“. Впоследствие на служителя са възстановени правата да оперира с взривни средства. Поради това той оспорва законността на уволнението.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 98 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

ДОКЛАДЧИК СЪДИЯТА КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

чл. 290 ГПК

чл. 225, ал. 1 КТ

чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на "Ч" Е. с. Ч. против въззивното решение на Софийския окръжен съд № 212 от 30.03.2009 г. по гр. д. № 25/2009 г., с което е оставено в сила решение от 10.10.2008 г. по гр. д. № 69/2008 г. на П. районен съд, с което е признато за незаконно и отменено уволнението на Н. Н. Н. извършено със заповед № 110 от 26.02.2008 г. на Изпълнителния директор на "Ч" Е. с. Ч., Софийска област на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, същият е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност "П"И" и "Ч" Е. с. Ч. е осъдено да му заплати обезщетение за времето, през което е останал без работа поради незаконното уволнение в размер на 11376 лв. за периода от 28.02.2008 г. до 28.08.2008 г. ведно със законна лихва, считано от 29.02.2008 г. на основание чл. 225, ал. 1 КТ. Наведени са доводи в подкрепа на оплакването за неправилност на решението, поради нарушаване на материалния закон и необоснованост с искане за неговата отмяна и отхвърляне на исковете.

Ответникът Н. Н. Н. оспорва касационната жалба.

С определение № 1* от 2.11.2009 г. по настоящето дело е допуснато касационна обжалване по материалноправните въпроси- в производството по оспорване законността на уволнението извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, може ли съдът да извърши собствена проверка на причината, поради която за страната е настъпила обективна невъзможност да изпълнява трудовия си договор, когато тази причина е установена от оторизиран орган и документирана по делото - в случая с писмо изходящо от органите на МВР, по даване довереност за контрол и работа с взривни материали на лица по списък работещи при работодателя, след извършена от тях проверка или съдът е длъжен да се съобрази с доказателствената сила на представения документ, както и отразява ли се върху законността на прекратения трудов договор по т. 12 на чл. 328, ал. 1 КТ, отпадането на причината, поради която работникът е изпаднал в обективна невъзможност да изпълнява трудовия си договор, след заповедта за уволнението.

Върховният касационен съд, състав на трето г. о., като взе предвид доводите на страните във връзка с подадената касационна жалба и като провери правилността на въззивното решение на основание чл. 290, ал. 2 ГПК намира следното:

скрито платено съдържание: 863 думи;