ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 543 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е да има клауза в трудов договор, която да задължава служителя да не започва работа в конкурентно дружество, след като прекрати настоящия?

Фактическа Обстановка

Служител оспорва клауза от трудовия си договор, съгласно която се е задължил да не работи по гражданско или трудово правоотношение в конкурентна фирма, след като прекрати трудовото си правоотношение с настоящия си работодател. Това задължение на служителя е за срок от една година, като в случай на неизпълнение е уговорена неустойка.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 55 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на тринадесети май, две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТАНЯ МИТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

АНИ САРАЛИЕВА

ЕМИЛ ТОМОВ

при участието на секретаря Р. И..

изслуша докладваното от съдията Е. Т. гр. дело № 1228/2009 година.

Производството е по реда на чл. 290 от ГПК.

Образувано е на касационна жалба на "Търговски лига - Национален аптечен център" АД гр. С., срещу решение от № 257 от 30.04.2009 г. по гр. дело № 61/2009 г. на Плевенски окръжен съд, с което след отмяна на решение № 170 от 03.12.2008 г. по гр. д № 3007/2008 г. на Плевенски районен съд, по същество е уважен иск на основание 74, ал. 4 от КТ и е обявена за недействителна съдържаща се в трудов договор клауза за неустойка в размер на пет брутни заплати, ако след прекратяване на договора служителят постъпи на работа по трудови или граждански отношения в конкурентна фирма

Касационната жалба съдържа искане за отмяна на решението като постановено в нарушение на процесуални правила, поради липсата на мотиви за приетото от съда накърняване на добрите прави или противоречие конкретна правна норма от закона. Изтъква се материална незаконосъобразност, предвид несъобразяване с чл. 20а от ЗЗД и неправилно интерпретиране на чл. 48, ал. 3 от Конституцията. Съображения са развити в жалбата и в писмена защита на адв. И от САК.

Ответницата по касационната жалба В. П. К. - М. оспорва оплакванията на касатора и моли съда да отхвърли жалбата. Съображения по същество са развити в писмена защита на пълномощника адв. С. И. се развитието на конституционно закрепения принцип, всеки гражданин да избира свободно местоработата си. От друга страна трудовото право регламентира изчерпателно основанията и реда за търсене на имуществена отговорност, неустойката не е приложим институт.

С определение № 1257 от 19.10.2009 г. на ВКС, ІІІ г.о. жалбата е допусната до разглеждане на основание критерия по чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК, по въпроса нищожна ли и на какво основание клауза в трудов договор, с предмет задължение на служителя при прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя, независимо от правното основание за това, да не постъпва на работа по трудови или граждански отношения в конкурентна фирма за определен срок, като за неизпълнение на това задължение, се уговори санкционна неустойка.

скрито платено съдържание: 720 думи;