ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 1460 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Какво е „системно нарушение на правилата на трудовата дисциплина“ като основание за дисциплинарно уволнение?

Фактическа Обстановка

Служителка в предприятие първо не се явява на работа, а впоследствие два пъти закъснява. Това се случва в рамките на една седмица. Работодателят ѝ я уволнява дисциплинарно. Тя оспорва заповедта за уволнение.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 98 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Производството е по чл. 225 и сл. (отм.) ГПК.

Молбата за преглед по реда на надзора е от Стоматологичния факултет към МА - С. Тя отговаря на изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 225, ал. 1 (отм.) ГПК и чл. 226, ал. 1 (отм.) ГПК, поради което е процесуално допустима. За да се произнесе по съществото й, надзорният съд съобрази следното:

Уважаването на обективно съединените искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ районният съд е мотивирал, като е приел, че действително ищцата е извършила дисциплинарни нарушения, изразяващи се в неявяване на работа на 3.09.1996 г. и закъснение за работа на 9.09.1996 г, но предвид техния брой и позоваването на работодателя на основанието системност, не е налице хипотезата на чл. 190, т. 3 КТ. Досежно визираното в заповедта за дисциплинарно уволнение основание по чл. 190, т. 4 КТ и чл. 187, т. 8 КТ е прието, че доказателства за злоупотреба с доверието на работодателя, уронване доброто му име и разпространяване на поверителни за него сведения, не са ангажирани. Досежно визираното в заповедта нарушение по чл. 187, т. 1 КТ е прието, че същото следва да се обсъжда с оглед чл. 190, т. 3 КТ.

Второинстанционният съд е споделил изводите на първата инстанция, а досежно нарушението по чл. 187, т. 8 КТ и чл. 190, т. 4 КТ е приел, че заповедта не е мотивирана по смисъла на чл. 195, ал. 1 КТ. Прието е, че оплакванията за незаконосъобразност и необоснованост не се доказват, тъй като фактическата обстановка по спора кореспондира със събраните пред първата инстанция доказателства.

скрито платено съдържание: 506 думи;