ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

чака актуализация 24 април 2020 357 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е уволнение да бъде определено за незаконно, ако работодателят не е уведомил синдикалните организации за него?

Фактическа Обстановка

На 04.05.2006 г. Дружество съкращава 1 от 11 щатни бройки на длъжност „Касиер в стол“ и 2 от 9 щатни бройки на длъжност „Касиер“. Трудовите характеристики на двете позиции са еднакви. Дружеството не уведомява синдикалните организации за тези уволнения. Подборът е извършен на база професионални квалификации, но са съпоставяни не само лица, заемащи сходните позиции (касиер), а и такива, заемащи други позиции – магазинер и работник в кухня. Едно от уволнените лица обжалва уволненията, с мотива, че липсата на предварително съгласие от страна на синдикатите прави уволненията недействителни и твърди, че трябва да бъде възстановено на работа. Също така работникът твърди, че работодателят е задължен от КТД да не съкращава работници, на които им остава 12 месеца до навършване на възрастта за пенсиониране (какъвто е конкретният случай).

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 73 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

ПРЕДВИДЕНАТА В КТД И БКТД ЗАБРАНА ДА СЕ ЗАКРИВАТ РАБОТНИ МЕСТА СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПОВЕЛИТЕЛНАТА РАЗПОРЕДБА НА ЧЛ. 328 ОТ КТ, ДАВАЩА ПРАВО НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПРЕКРАТИ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С РАБОТНИЦИ /СЛУЖИТЕЛИ/ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ИЗЧЕРПАТЕЛНО ПОСОЧЕНИТЕ В КТ ХИПОТЕЗИ. С ОГЛЕД РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 50, АЛ. 1 ОТ КТ С КТД НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪЗДАВАТ НОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ УВОЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 328 ОТ КТ.

Чл. 50, ал. 1 КТ

Чл. 328 КТ

Чл. 291 ГПК

Чл. 290 ГПК

Вж. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 694 ОТ 06.07.2009 Г. ПО ГР. Д. № 213/2009 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на девети февруари две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

ЧЛЕНОВЕ: Б. Т.

М. Ф.

при участието на секретаря Б. Л., изслуша докладваното от съдия Б. Т. гр. дело № 213 по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 от ГПК, образувано по касационната жалба на "Б" О. гр. Е. срещу въззивното решение на Софийския окръжен съд от 09.Х.2008 г. по гр. д № 211/2006 г., с което след връщането на делото от ВКС на РБ за ново разглеждане е отменено решението на Е. РС от 10.VІІІ.2006 г. по гр. д. № 138/2006 г. и вместо него е постановено друго, с което са уважени предявените от Р. Ц. К. от гр. К. срещу дружеството искове с правно основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - т. 3 от КТ. В касационната жалба се сочи допуснато от въззивния съд съществено процесуално нарушение, изразяващо се в произнасяне по основания за незаконност на уволнението - нарушаване на чл. 12, чл. 13 и чл. 15 от КТД, заявени за първи път с въззивната жалба. Твърди се, че чл. 12 от КТД е неприложим при основанието за уволнение "съкращение в щата", както и че КТД не може да създава нови ограничения на работодателя при уволнение, чието решение за съкращение е такова по целесъобразност, не подлежащо на с. контрол, и че неуведомяването на синдикалните организации за това не е нарушение на чл. 12 от КТД. Иска се отмяна на въззивното решение и отхвърляне на предявените искове. Претендират се и разноски.

Ответницата по касационната жалба Р. Ц. К. е заела становище за нейната неоснователност. Претендира разноски.

Касационно обжалване на атакуваното въззивно решение е допуснато с определение № 694/06.VІІ.2009 г. на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК по материалноправния въпрос " КТД може ли да създава нови ограничения на работодателя при уволнение по чл. 328 от КТ", по който е налице противоречива практика, обективирана в решение № 540/23..VІ.1999 г. на ВКС на РБ, състав на ІІІ ГО. Следва да се отбележи, че касационно обжалване не е допуснато по поставения от касатора процесуалноправен въпрос за произнасяне от съда по основания за незаконност на уволнението, въведени едва с въззивната жалба. С произнасянето по този въпрос от касационния съд с решението по гр. д № 3520/2007 г. за отмяна и връщане на делото за ново разглеждане поради отказ на въззивния съд да събере доказателства по нововъведените доводи за нарушение на чл. 12, чл. 13 и чл. 14 от КТД той е преклудиран и не следва да бъде подлаган отново на проверка по настоящото дело.

скрито платено съдържание: 1060 думи;