ВКС - Определение № *** от **.**.**** по Частно Търг. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 1684 уникалност: 100%

Правен Въпрос

При определяне на адвокатско възнаграждение трябва ли съдът да начисли върху него отделно ДДС, ако адвокатът е регистриран по ЗДДС?

Фактическа Обстановка

След решаване на съдебен спор между застрахователно дружество и физическо лице, съдът се произнася по разноските, като определя те да бъдат заплатени от изгубилата страна – застрахователното дружество. С частна жалба, чрез своя адвокат, физическото лице обжалва размера на адвокатското възнаграждение. В жалбата се посочва, че той е определен по Наредбата за адвокатските възнаграждения, без да бъде включен ДДС – въпреки че адвокатът по делото е регистриран по ЗДДС.

Резюме на Съдебното Определение

скрито платено съдържание: 100 думи;

ВКС - Определение № *** от **.**.**** по Частно Търг. Дело № ****/****

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шестнадесети април през две хиляди и деветнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

АННА БАЕВА

като изслуша докладваното К. Н. ч. т. д. № 1913 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на адвокат П. К., САК, пълномощник на ищцата, Д. Н. Д., срещу определение № 1398/02.05.2018 г. по в.гр. д. № 3629/2017 г. на Апелативен съд - София в частта, в която е оставена без уважение молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК на адв. К., за изменение на въззивното решение чрез присъждане на адвокатски хонорар по чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата за въззивната инстанция за разликата от 1805 лева без ДДС до 2166 лева с ДДС.

В частната жалба се поддържа, че определението на въззивния съд по чл. 248 ГПК в обжалваната част е неправилно, поради нарушение на материалния закон. Твърди се, че съгласно § 2а от ДР на Наредба № 1/2004 г., за регистрираните по ЗДДС адвокати дължимият ДДС се начислява върху възнагражденията по наредбата и се счита неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение. Това правило намира приложение и при присъждане на адвокатско възнаграждение в хипотезата на чл. 38, ал. 2 ЗА. Директива № 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на ДДС не изключва възможността за присъждане на ДДС върху адвокатско възнаграждение, нито прави разграничение дали адвокатското възнаграждение е определено при условията на свободно договаряне или при условията на осъществено безплатно представителство на материално затруднено лице, при уважаването на претенцията на което, се присъжда в полза на адвоката възнаграждение по чл. 38, ал. 2 ЗА за сметка на насрещната страна. Дали възнаграждението ще се плати първоначално от ищеца или впоследствие от ответника не прави сделката безвъзмездна, нито освободена от ДДС, тъй като възмездността й е поставена под условие - в зависимост от уважаването на иска. Присъденото по реда на чл. 38, ал. 2 ЗА възнаграждение на регистриран по ЗДДС адвокат е за облагаема услуга по см. на чл. 2, т. 1 вр. чл. 8 ЗДДС и за регистрирания по ЗДДС адвокат, представляващ данъчно задължено лице, възниква задължение за внасяне на дължимия ДДС, като процесуалното представителство не е сред освободените от ДДС услуги.

скрито платено съдържание: 674 думи;