ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****

чака актуализация 24 април 2020 813 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Подлежи ли на съдебен контрол преценката на работодателя при подбор на служители за съкращаване?

Фактическа Обстановка

Физическо лице работи на трудов договор на позиция ръководител движение на железопътна гара. На 04.11.2011 г. един от шестте щата за ръководител движение е съкратен и лицето е уволнено. Лицето обжалва уволнението с мотива, че то е незаконосъобразно, тъй като не е проведен подбор.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 121 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****

ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 328, АЛ. 1, Т. 2 КТ РАБОТОДАТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА ПРОВЕЖДА ПОДБОР СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ПРИЛАГАЙКИ ЕДНАКВИ КРИТЕРИИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОТО СИ ПО ЧЛ. 329 КТ. КОГАТО ПРЕЦЕНКАТА Е ОБЕКТИВИРАНА В ПИСМЕН ДОКУМЕНТ СЪЩИЯТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ ПОДБОР И ПРИ ОСПОРВАНЕ РАБОТОДАТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА ДОКАЖЕ ИСТИННОСТТА НА ОТРАЗЕНИТЕ В НЕГО ОБСТОЯТЕЛСТВА ЧРЕЗ РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛИ ИЛИ НА ДРУГИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА. ИЩЕЦЪТ ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ ВСИЧКИ ФАКТИ, КОИТО ОПОРОЧАВАТ, ОТЛАГАТ ИЛИ ПОГАСЯВАТ ОСПОРВАНОТО ПОТЕСТАТИВНО ПРАВО НА РАБОТОДАТЕЛЯ, А ОТВЕТНИКЪТ - ВСИЧКИ ФАКТИ, КОИТО ПОРАЖДАТ ТОВА ПРАВО ИЛИ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАДЛЕЖНОТО МУ УПРАЖНЯВАНЕ.

ПРЕЦЕНКАТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ЧЛ. 329, АЛ. 1 КТ ПОДЛЕЖИ НА СЪДЕБЕН КОНТРОЛ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ИСК С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 344, АЛ. 1, Т. 1 КТ, ПРИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА КОЙТО СЪДЪТ ПРОВЕРЯВА ОСНОВАВАТ ЛИ СЕ ПРИЕТИТЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ОЦЕНКИ НА ЗАКОНОВИТЕ КРИТЕРИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 329 КТ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ РАБОТНИЦИТЕ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ КВАЛИФИКАЦИЯ И НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА. РАБОТОДАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПРОВЕЖДА ПОДБОР СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА, ПРИЛАГАЙКИ ЕДНАКВИ КРИТЕРИИ, КОИТО НЕЗАВИСИМО ОТ СПЕЦИФИКАТА НА ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ СЛУЖБА ТРЯБВА ДА СА ОТНОСИМИ КЪМ НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ КРИТЕРИИ.

Чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ

Чл. 329 КТ

Чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ

Чл. 290 ГПК

Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на осемнадесети септември, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Ю.

ЧЛЕНОВЕ: Л. Б.

С. Д.

при участието на секретаря Р. С. и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията С. Д. гр. д. № **/**** година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 и сл. ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], чрез процесуалния си представител ст.юриск. Я. Л., против въззивно решение № 420 от 18.10.2012 г., постановено по в.гр. д. № 1131 по описа за 2012 г. на Великотърновския окръжен съд, ГО, с което като е потвърдено решение № 458/26.07.2012 г. по гр. д. № 775/2012 г. на Горнооряховския районен съд, са уважени предявените от Н. Д. Н. от [населено място] срещу касатора искове за защита срещу незаконно уволнение, с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ. Жалбоподателят е изложил твърдения за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон и необоснованост - основания за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК, които чрез процесуалния си представител поддържа и в съдебно заседание.

Ответникът по касационната жалба Н. Д. Н. от [населено място], чрез пълномощника си адв. Н. Н. от АК-Шумен в писмен отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК оспорва жалбатакато неоснователна.

С определение № 657 от 28.05.2013 г. по делото е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 420 от 18.10.2012 г., постановено по в.гр. д. № 1131 по описа за 2012 г. на Великотърновския окръжен съд, ГО. Обжалването е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпросите, обусловили изхода на делото, а именно - следва ли изготвеният протокол за подбор да бъде оспорен от работника - ищец, за да е налице необходимост от доказване законосъобразността на подбора от работодателя, или е достатъчно работникът само да твърди, че подбор не е извършван, както и за съдебния контрол върху правото на работодателя да оцени качествата на работниците по приетите от него критерии.

За да уважи предявените искове за защита срещу незаконно уволнение въззивният съд е приел, че прекратяването на трудовото правоотношение с ищеца на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, поради съкращаване на щата, е незаконосъобразно, тъй като извършеният от работодателя подбор по чл. 329 КТ е незаконосъобразен. Съдът е приел, че независимо от това, че ищецът не е въвел оплакване за незаконност на уволнението касаещо извършения подбор, фактът, че в исковата молба той е заявил, че подбор по чл. 329 КТ не е извършван, сам по себе си е достатъчен да вмени в тежест на работодателя при условията на пълно и главно доказване да установи законосъобразност на уволнението, в частност законосъобразност на извършения подбор, за които обстоятелства съдът упражнява съдебен контрол.

По поставените правни въпроси от материално и процесуално естество, обусловили допускане на касационното обжалване, а именно - следва ли изготвеният протокол за подбор да бъде оспорен от работника - ищец, за да е налице необходимост от доказване законосъобразността на подбора от работодателя, или е достатъчно работникът само да твърди, че подбор не е извършван, както и за съдебния контрол върху правото на работодателя да оцени качествата на работниците по приетите от него критерии, е налице задължителна съдебна практика, установена по реда на чл. 292 ГПК с Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. по т.д. № 3/2011 г. на ОСГК на ВКС. Съгласно дадените с него разрешения при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ работодателят следва да провежда подбор съобразно изискванията на закона прилагайки еднакви критерии при осъществяване на правото си по чл. 329 КТ. Критериите по чл. 329 КТ имат обективни признаци и тяхното спазване е начина за упражняване правото на подбор и правото на уволнение, което при спор се преценява от съда. Когато преценката е обективирана в писмен документ същият представлява писмено доказателство за извършения подбор по чл. 329 КТ и при оспорване от уволнения работник или служител истинността на отразените в него обстоятелства, същите подлежат на пълно доказване от работодателя чрез разпит на свидетели или на други доказателствени средства, с оглед установяване на действителните качества на участвалите лица в подбора. Това е така, тъй като с иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ ищецът отрича потестативното право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с едностранно изявление - предмет на делото е съществуването на това потестативно право. Затова ищецът трябва да посочи всички факти, които опорочават, отлагат или погасяват оспорваното потестативно право на работодателя, а ответникът - всички факти, които пораждат това право или имат значение за надлежното му упражняване. Съдът не може да основе решението си на факти, които опорочават, отлагат или погасяват оспорваното потестативно право, но не са посочени от ищеца в исковата молба, както и да размести доказателствената тежест в случаите, при които ищецът не е оспорил истинността на отразените обстоятелства в представения от ответника-работодател писмен документ, обективиращ преценката за подбора. По правния въпрос от материално естество за съдебния контрол върху правото на работодателя да оцени качествата на работниците по приетите от него критерии, в същото ТР № 3 от 16.01.2012 г. по т.д. № 3/2011 г. на ОСГК на ВКС е прието, че преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ - кой от работниците или служителите има по-висока квалификация и работи по-добре подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, при упражняването на който съдът проверява основават ли се приетите от работодателя оценки на законовите критерии, съгласно чл. 329 КТ на действително притежаваните от работниците или служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа. В мотивите на тълкувателното решение е изяснено, че работодателят трябва да провежда подбор съобразно изискванията на закона, прилагайки еднакви критерии при осъществяването на правото си по чл. 329 КТ, които независимо от спецификата на всяко производство или служба трябва да са относими към нормативно регламентираните критерии. Точното прилагане на закона, към което е насочен съдебния контрол за законосъобразност, не се изчерпва с констатиране формалното прилагане на критериите по чл. 329 КТ, а обхваща проверката на приетите от работодателя и оспорени от работника или служителя оценки по същите критерии. В този смисъл подборът обхваща всички конкретни действия, които се свеждат до оценка на работата на всеки участник в него, както и до съпоставяне на приетите показатели за изпълнение на законовите критерии, а в зависимост от извършеното сравнение и приемане на решение по основния въпрос кои работници или служители имат по-висока квалификация и работят по-добре. Критериите по чл. 329 КТ имат обективни признаци и тяхното спазване е начин на упражняване на правото на подбор и правото на уволнение, което при спор се преценява от съда.

скрито платено съдържание: 1117 думи;