ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 11 март 2020 983 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Носи ли отговорност ЧСИ спрямо купувач, ако е обявил, че в цената на имот, изнесен на публична продан, е включен ДДС, въпреки че към момента на самата продан длъжникът е дерегистриран?

Фактическа Обстановка

ЧСИ изнася на публична продан имущество на длъжник, който е бил регистриран по ЗДДС. Поради тази причина ЧСИ посочва, че в цената е включен ДДС. Регистрацията на длъжника по ЗДДС е заличена от органите на НАП преди провеждането на публичната продан, но цената си остава с включен ДДС. След провеждане на публичната продан на купувача му е отказан данъчен кредит във връзка с придобитото имущество. Той установява, че ЧСИ не е внесъл ДДС в хазната и не е предоставил необходимите документи. Купувачът завежда иск срещу ЧСИ, чрез който търси обезщетение за претърпени вреди в размер на включения в цената на публичната продан ДДС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 84 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на петнадесети ноември , две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТАНЯ МИТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛ ТОМОВ

ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

при участието на секретаря Р.Иванова.

изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело № 127/2012 година.

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е на касационна жалба на М. К. П. ,Частен съдебен изпълнител от [населено място] срещу решение №118 от 15.07.2011г по гр.дело №294/2011г. на Варненски апелативен съд , с което е потвърдено решение №189 от 25.02.2011г по гр.д. №334/2010г на Варненски окръжен съд по уважен срещу нея иск на основание чл.74 ал.1 ЗЧСИ. Ангажирана е отговорността на съдебния изпълнител за вреди в размер на 128 775 лв главница и 15070 лв обезщетение за забавено плащане, причинени на купувач при издаване на постановление за възлагане на недвижим имот след публична продан и изразяващи се в недължимо и неоснователно събран ДДС от частния съдебен изпълнител ,разпореден по начин , довел до имущественото му увреждане

Касационната жалба съдържа искане за отмяна на решението като недопустимо поради това ,че искът е уважен на непредявено основание ,при недопустимо въведени нови факти ; като постановено в нарушение на материалния закон относно режима на търсената отговорност за вреди от частен съдебен изпълнител и нейния фактически състав - задължения от публично естество по чл. 131 ЗДДС са третирани като материалноправни задължения в решителните мотиви на съда и неправилно е прието наличие на нарушение,задето ЧСИ не е събрал информация дали към момента на извършването на продажбата длъжникът е регистриран по ЗДДС,не е следял за регистърния му статут ,но е събрал данък по този закон от купувача . Оспорват се изводите на Върненски апелативен съд относно дължимите в случая действия на ЧСИ- по време и след издаване на възлагателното постановление, относно наличието на противоправност и причинна връзка. Подробни съображения са развити от пълномощниците на ищцата , адв. М.М. и адв. Р. Иванова .Претендират се разноски по списък

Ответникът по касационната жалба [фирма] оспорва същата в отговор, както и в писмена защита по същество чрез пълномощниците си адв. Е.Т. и Ат. Г. .Оспорват се като неоснователни оплакванията на касаторката. Освен правомощията и функциите,възложени по ГПК, частният съдебен изпълнител е натоварен с функцията по чл. 131 от ЗДДС при публична продан , която в случая се явява облагаема доставка съгласно ЗДДС, поради това ЧСИ има задължение да събере , администрира и внесе дължимия данък, съответно отговаря за вреди при изпълнение на тази дейност. Съдебният изпълнител не е извършил обуславящите действия,въз основа на които да прецени дали да събира ДДС при процесната публична продан и без да има право , е събрал този данък от купувача чрез включването му в продажната цена , при положение че длъжникът , собственик на продаваемия на публична продан имот ,се е оказал дерегистриран. Тъй като е било изрично обявено ,че в цената(началната и тази ,при която имотът е възложен) включва данъка , а събраната от ищеца стойност не е преведена на НАП за да бъде евентуално възстановена на купувача , съответно данъчен кредит е бил отказан поради това ,че документите по чл. 131 ал.1 вр. чл.83 ППЗДДС не са били съставени , налице е подлежаща на обезщетение имуществена вреда. Когато купувачът плати продажна цена на публична продан с включен ДДС ,а такъв не се дължи ,включеният в цената данък добавена стойност не принадлежи на длъжника както касаторът поддържа и ЧСИ няма право да го използва за погасяване задължения на длъжника , както е сторил . Подробни съображения са развити в писмена защита ,претендират се разноски по списък.

Двамата помагачи ,Д. [фирма] и [фирма] [населено място] не са заявили становище .

С определение №1063 от 23.07.2012г на ВКС , ІІІ г.о жалбата е допусната до разглеждане на основание критерия по чл. 280 ал.1 т.3 от ГПК, по свързано формулирани въпроси, отнасящи се до закононарушението, противоправността и причинната връзка при иска по чл. 74 ЗЧСИ : нарушение на материалноправно или процесуалноправно правило следва да обуславя отговорността на частния съдебен изпълнител за вреди и дали нормата на чл. 131 ЗДДС, като разпоредба от областта на данъчното право,съдържа гражданско-процесуално правило да се следи за регистърния статут на длъжника по ЗДДС , чието нарушаване води до отговорност ; длъжен ли е участник в наддаването при публична продан сам да се грижи за икономическите си интереси ,като прави съответни справки в публичния регистър на НАП за състоянието на регистрация по ДДС на длъжника ,ако интересите му предполагат упражняване право на данъчен кредит ; за дължимостта на предписаните в чл. 131 ЗДДС действия по съставяне на документи от ЧСИ и превеждане на данъка в полза на НАП при длъжник, дерегистриран по смисъла на този закон към момента на възлагането на имота. Въпросите касаят принципа на законоустановеност при действията на частните съдебни изпълнители и връзката му с предпоставките на отговорността по чл. 74 ал.1 ЗЧСИ ,материална и процесуална законосъобразност при служебния обем действия на частния съдебен изпълнител , в конкретност при публична продан,по обявена цена на имота с включен ДДС и възлагане при посочена цена от купувач ,регистриран по ЗДДС, при дерегистриран към момента на продажбата длъжник Предпоставят също тълкуване на чл. 131 ЗДДС като позитивна уредба за действията на ЧСИ и обема на служебните му задължения в този случай , неизпълнението на които ще е от значение за неговата имуществена отговорност.

Въззивният съд е дал решаващ отговор на горните въпроси в насока ангажиране отговорността на частния съдебен изпълнител за вреди на основание чл. 74 ал.1 ЗЧСИ при следните обстоятелства :

По изп. дела №№ 171, 172/2007г с взискател [фирма] като имущество , собственост на длъжника [фирма] е описан хотел „В.”,нах. се в [населено място] ,като ЧСИ М. П. рег.№715 на К. на ЧСИ [населено място] е насрочила първата публична продан до дата 10.10.2007г при цена 3 822 400 лв с ДДС.Проданта е обявена за нестанала , както и втората продан ,насрочена след възобновяване на делото съгласно обявление по чл.487 ал.1 ГПК от 05.11.2008г при начална цена 1 790 200 лв с ДДС. Междувременно, на дата 27.11.2008г длъжникът е бил дерегистриран по инициатива на данъчен орган на основание чл.176 т.3 ЗДДС, за което обстоятелство до влизане на възлагателното постановление в сила , не са предприети никакви действия по известяване , нито служебно е събрана информация за целите на изпълнителното производство преди датата 14.05.2009г., както не се спори . При насрочената нова публична продан от 12.01.2009 до 12.02.2009г за имота е обявена начална цена 1 432 160 лева с ДДС, след спиране и последвало възобновяване на изпълнителните действия е съставен протокол на 17.02.2009г за наддавателните предложения и обстоятелството по чл. 492 ал.2 ГПК ,като на публичната продан ищецът [фирма] устно е предложил цена в размер на 1 644 216 лв , т.е по-висока с един задатък спрямо тази на наддавача ,предложил най- висока цена . По сметка на ЧСИ П. , в срок и с платежно нареждане от 24.02.2009г купувачът е внесъл сумата 1 501 000 лева , т.е съобразно обявената цена в размер на 1 644 216 лв , като е приспаднал задатъка и при посочено от вносителя – купувач основание „окончателно плащане за покупка на обект от публична продан – х-л В.”. Поради това и на основание чл.496 ГПК ЧСИ Пашова е издала Постановление за възлагане на недвижимия имот на купувача от 25.02.2009г „за сумата 1 644 216 лв с ДДС , като ДДС е в размер на 128 775 лева , осн. чл. 45 ЗДДС” (доставка , свързана със земя и сгради). Постановлението е влязло в сила като необжалвано и е произвело правното си действие да прехвърли собственост , като според ищеца , след като ЧСИ незаконосъобразно , предвид съдържанието на възлагателното постановление , е събрала от него данък добавена стойност който не е имала право да събира и който данък купувачът не е дължал ; поради това , че след като го е сторила, не е извършила в срока по данъчния закон действия , предписани в чл. 131 ал.1 ЗДДС , не е съставила документите предвидени в чл. 83 ППЗДДС , не е превеждала данък и не е подала уведомление до ТД на НАП , тъй като дължникът е бил вече дерегистриран по ЗДДС към момента на възлагането ; поради това ,че цялата сума е послужила за удовлетворяване на взискателите , респ. остатъкът от нея е преведен в полза на длъжника , което не се оспорва , следва да понесе отговорност по чл. 74 ЗЧСИ. Сумата до размера на иска не е била преведена на НАП , в който случай ищецът счита ,че би могъл да я възстанови като неправилно събран данък, чл. 128 ДОПК и поради това претендира от ЧСИ вреда до размера на исковите 128 775 лв неправомерно събран ДДС , за която вреда ответницата отговаря, тъй като още при публичната продан не е съобразила действията си с дерегистрацията на длъжника. С ревизионен акт на НАП ,ТД [населено място] от 19.10.2009г на ищеца [фирма] , регистрирано по ЗДДС лице , не е признато право на приспадане на данъчен кредит за исковата сума 128 775 лв. във връзка с възлагателното постановление , тъй като лицето доставчик [фирма] ,чиито имот е бил продаден ,е било дерегистрирано към този момент, съответно документите по чл. 131 ЗДДС не са били съставени от ЧСИ.

скрито платено съдържание: 3101 думи;