ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 2046 уникалност: 93.7%

Правен Въпрос

Допустимо ли е трудовото възнаграждение на председател на кооперация да бъде определено от управителния съвет на кооперацията?

Фактическа Обстановка

След прекратяване на трудовото правоотношение на председател на кооперация, възниква спор относно част от дължимите му трудови възнаграждения. Кооперацията отказва да изплати дължимите заплати на председателя. Тя счита, че управителният съвет не е бил компетентният орган, който може да определи размера на трудовото му възнаграждение, и поради тази причина тези заплати са недължими.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 88 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на първи декември две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. Б.

ЧЛЕНОВЕ: М. П.

Б. И.

при секретаря Р. П. и прокурора като разгледа докладваното от Б. И. гр. д. № 1273/2010 г. за да постанови решението, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

С определение № 998/27.09.2010 г. на ВКС, ІV г. о. по гр. д. № 1273/2010 г. по жалба на "П. кооперация "Б. мел" (в ликвидация), с. Бели М., обл. Монтана, е допуснато до касационно обжалване въззивно решение на Монтански окръжен съд от 03.05.2010 г. по гр. д. № 94/2010 г. в частта му, с която касаторът е осъден да заплати на Л. З. С. сумата 2 490 лв. - неизплатено трудово възнаграждение за длъжността "председател" на кооперацията за периода от началото на месец юли 2007 г. до 11.03.2008 г. със законната лихва върху тази сума от 02.10.2009 г.

Със същото определение не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в частта, в която е отхвърлен предявения от Л. З. С. против "П. кооперация "Б. мел" (в ликвидация), с. Бели М., обл. Монтана, иск по чл. 128, т. 2 от КТ за разликата над 2 490 лв. до пълния предявен размер от 7 500 лв. Следователно в тази част въззивното решение е влязло в сила от 27.09.2010 г. като пред касационната инстанция делото е висящо само по уважената част от иска.

Обжалването е допуснато поради противоречиво разрешаване на материалноправният въпрос кой от органите на потребителна кооперация има правомощие да определя размерът на трудовото възнаграждение на председателя на кооперацията - управителният съвет (УС) или общото събрание (ОС). В обжалваното въззивно решение е счетено, че компетентен да определи трудовото възнаграждение на председателя на кооперацията е управителния съвет. От друга страна в решение на Великотърновски окръжен съд от 18.04.2008 г. по гр. д. № 1019/2007 г. е прието, че определянето на възнаграждението на председателя на кооперацията е от изключителна компетентност на общото събрание на кооперацията.

На основание чл. 291, т. 1 от ГПК съдът счита за правилна практиката, обективирана в обжалваното решение на Монтански окръжен съд от 03.05.2010 г. по гр. д. № 94/2010 г. Когато не е предвидено друго в устава на съответната потребителна кооперация, за правомощията на нейните органи важат нормите на ЗК. Общото събрание на кооперацията е основният неин орган, което има изключителна компетентност да решава въпросите по чл. 15, ал. 4 от ЗК. Размерът на възнаграждението на председателя на кооперацията обаче не е въпрос, включен от законодателя в кръга на тези, явяващи се изключително в правомощията на ОС. Вярно е, че съгласно чл. 15, ал. 6 от ЗК е възможно ОС да реши и този въпрос, както е възможно да отмени решение на УС за определяне на този размер (чл. 15, ал. 4, т. 14 от ЗК). Такова правомощие на ОС може да е предвидено и в устава на кооперацията. Ако обаче нито уставът, нито решение на ОС определя в изключителна компетентност на ОС на кооперацията да определя размерът на възнаграждението на председателя, то това може да стори управителния съвет на същата (УС). Това следва от общата законова разпоредба по чл. 21, ал. 1 от ЗК, натоварваща УС да изпълнява решенията на ОС и да направлява дейността на кооперацията. Като колективен изпълнителен орган на кооперацията УС има отговорността да взема решения за всички действия, свързани с управление на делата на юридическото лице, които не са в изключителна компетентност на ОС, включително въпросът за размера на възнаграждението на председателя на кооперацията.

скрито платено съдържание: 834 думи;