ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 ноември 2020 319 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Попада ли изменението на щата в обхвата на обективната невъзможност за изпълнение на трудовия договор като основание за прекратяване на трудов договор съгласно КТ?

Фактическа Обстановка

Попада ли изменението на щата в обхвата на обективната невъзможност за изпълнение на трудовия договор като основание за прекратяване на трудов договор съгласно КТ?

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 84 думи;

ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Докладчик съдия С. Ч.

С цитираното второинстанционно решение състав на В. окръжен съд е отменил решение от 17.01.2002 г. по гр. д. № 1656/2000 г. на В. районен съд в частта, с която са отхвърлени искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 - 4 КТ, имуществената претенция за обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ до размер на 673.62 лв. и е постановил ново за уважаване на същите искове, присъдил е законна лихва върху обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ от 28.07.2000 г. до окончателното му изплащане и е оставил в сила първоинстанционното решение в останалата обжалвана част - относно иска за обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за разликата от присъдената сума до пълния претендирай размер от 713 лв. Предмет на касационна проверка е второинстанционното решение в частта, с която след отмяна на решението на районния съд въззивната инстанция се е произнесла по съществото на спора. Решаващият състав е приел по същество, че приложеното основание за уволнение - чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ не е налице, тъй като осъщественото от работодателя изменение на щата въпреки реализирането му в изпълнение на заповед на кмета на община П. Т. за трансформиране на съществуващата в ЦДГ, щатна бройка - "1/2 шофьор и 1/2 работник по ремонт и поддръжка" в 1А щатна бройка "шофьор" и 1/2 щатна бройка "огняр и работник по ремонт и поддръжка" не съставлява обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор по смисъла на разпоредбата.

скрито платено съдържание: 376 думи;