ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 26 април 2020 369 уникалност: 79.6%

Правен Въпрос

Представлява ли експертно решение на Националния център по радиобиология и радиационна защита основание за прекратяване на трудово правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор?

Фактическа Обстановка

Осигурено лице работи в предприятие. Във връзка с извършваната от него дейност е издадено експертно решение на Националния център по радиобиология и радиационна защита, в което се установява наличието на здравни противопоказания. В акта е дадено заключение служителят да бъде трайно изведен от работната среда и да му се предложи работа извън сфера на йонизиращи лъчения. Установени са ендокринни и психични заболявания, както и такива на двигателната система. Вследствие от експертното решение работодателят прекратява трудовото правоотношение, като твърди, че е налице обективна невъзможност за изпълнението на трудовия договор. Лицето оспорва уволнението.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 135 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

ДОКЛАДЧИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

чл. 290 ГПК

чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ

чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

С определение № 238 от 06.03.2015 г., постановено по настоящото дело № 5924/2014 г. на ВКС, III г. о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Врачанския окръжен съд, № 290 от 15.07.2014 г. по в. гр. д. № 403/2014 г., с което е потвърдено решението на Козлодуйския районен съд, № 91/15.04.2014 г. по гр. д. № 954/2013 г., с което са уважени предявените от Д. Б. Р. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.

Ответницата по касация Д. Б. Р. от [населено място] в подадения писмен отговор от пълномощника й адв. Св. Г. моли решението да се остави в сила. Претендира разноските по делото.

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по материалноправния въпрос дали експертното решение на Национален център по радиобиология и радиационна защита за наличието на здравни противопоказания по Наредба № 29/2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда с йонизиращи лъчения, съставлява основание за поставяне на страните в обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор - основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ.

В. съд е уважил предявените от Д. Б. Р. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ като е приел, че посочените в текстовата част на заповедта причини за уволнението - "обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор", не са установени. Работодателят не е доказал да е създадена нова обстановка, при която реалното изпълнение на трудовия договор е станало невъзможно по причини, непреодолими за страните. В отправеното до ищцата предизвестие е посочено, че трудовият договор ще бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ във връзка с невъзможността й да работи в среда с йонизиращи лъчения /С./, съгласно протокол на службата по трудова медицина /С./ към [фирма]. В посочения протокол, изготвен от лекарската комисия към С. на работодателя, е предложено лицето да бъде трудоустроено, да не се допуска до работа в КЗ и да бъде изведено от С., с оглед представено решение на ТЕЛК. Приел е, че документите, към които е извършено препращане от страна на работодателя, обосновават основанието за уволнение не по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, както се сочи в заповедта, а по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ. За да е осъществен фактическият състав на чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ обаче следва да е налице невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на ТЕЛК. От събраните по делото доказателства е видно, че ищцата страда от няколко заболявания, но няма доказателства някое от тях да я поставя в невъзможност да изпълнява възложената й работа. В хода на съдебното производство работодателят обосновава наличието на такава невъзможност с противопоказание ищцата да работи в С., в каквато тя трябва да изпълнява заеманата длъжност. От експертното решение на ТЕЛК е видно обаче, че единственото противопоказание на ищцата е да упражнява тежък физически труд. Препоръката ищцата да работи извън С. се прави за първи път от С. към самия работодател. Изискуемото от разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ заключение на ТЕЛК не може да бъде заместено от протокол на друг здравен орган, нито е в правомощията на съда да преценява дали някое от заболяванията на ищцата води до невъзможност да изпълнява определени трудови функции. В заключение съдът е приел, че липсата на елемент от фактическия състав на чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ води до незаконност на уволнението. Освен това заповед № 522/16.08.2013 г. е подписана от лице, на което не е делегирано право да прекрати трудовото правоотношение. Към момента на издаване и подписване на заповедта от зам. изпълнителния директор Н., същият не е бил упълномощен с право да прекрати трудовото правоотношение.

скрито платено съдържание: 781 думи;