ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 283 уникалност: 96.5%

Правен Въпрос

Трябва ли да се отчита обществената значимост на професията и изпълняваните от служителя трудови функции, когато се прави преценка дали извършеното от него нарушение е „тежко“?

Фактическа Обстановка

Служителка работи в училище на длъжност „Старши учител“. Установено е, че тя е посетила домовете на родители на ученици и е направила изказвания, които са в разрез с колегиалната и професионалната етика. Освен това учителката е дала негативни оценки във връзка с професионалната подготовка на нейните колеги, в това число и за работата на училищното ръководство. На 02.07.2015 г. работодателят уволнява служителката дисциплинарно поради тежки нарушения на трудовата дисциплина. Служителката оспорва уволнението.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на осми декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря С. Т., изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 2302 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 658 от 19.09.2016 година е допуснато касационно обжалване на решение № 72 от 25.02.2016 година по гр. д. № 47/2016 година на Великотърновски окръжен съд, с което са уважени обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, предявени от В. Л. В. от [населено място], [община] против Основно училище „Е. П.“, [населено място] за отмяна на дисциплинарно уволнение, извършено със заповед № 267 от 01.07.2015 г.; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и присъждане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ в размер на 1832, 99 лева.

Касационно обжалване е допуснато при условията на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по обуславящия изхода на делото материалноправен въпрос по приложението на чл. 189, ал. 1 КТ и чл. 190, ал. 1, т. 7 КТ - следва ли при преценката дали нарушението е „тежко“, а наложеното наказание съразмерно на допуснатото нарушение да се отчита обществената значимост на професията, характера на извършваната дейност и възможните последици за работодателя.

Както вече Върховният касационен съд се е произнесъл с решение № 163 от 13.06.2012 г. по гр. д. № 564/2011 г. на ІV г.о.; решение № 227 от 29.06.2012 г. по гр. д. № 1417/2011 г. на ІІІ г.о. и решение № 167 от 14.05.2013 г. по гр. д. № 1102/2012 г. ІV г.о., постановени по реда на чл. 290 ГПК, тежестта на дисциплинарното нарушение се определя с оглед характера на изпълняваната работа - с оглед характера на възложените трудови функции и доколко те са свързани с по-висока степен на отговорност при изпълнение на работата. Следва да се съобразяват и последиците от допуснатото нарушение и доколко тези последици са повлияли или могат да повлияят върху дейността на работодателя и от тях биха могли да настъпят неблагоприятни последици.

Изпълнението на длъжност в областта на образователна система на децата е работа с изключително висока отговорност. Изпълняващият длъжността „учител“ отговаря не само за учебната подготовка на децата, но и за възпитанието им по време на учебния процес. Учителят следва да спазва морално-етични норми на поведение от най-висок порядък, давайки личен пример с постъпките си на децата - пример за достойно поведение в обществото и безупречен морал. 3атова и стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферата на образованието са високи, изискващи опазването на моралните ценности и принципи, а нарушаването на тези задължения при изпълнение на учителската професия съставлява изключително тежко дисциплинарно нарушение.

В обжалваното въззивно решение на Великотърновски окръжен съд е прието за установено, че ищцата е работела при ответното училище по безсрочно трудово правоотношение на длъжност „старши учител-начален етап“ до 02.07.2015 г., когато трудовото правоотношение е било прекратено от работодателя на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ. Прието е, че заповедта за уволнение е издадена при спазване на изискванията на чл. 193, ал. 1 КТ - след приемане на писмените обяснения на служителката; в сроковете по чл. 194 КТ и в съответствие с чл. 195, ал. 1 КТ - дисциплинарните нарушения са описани с всички индивидуализиращи ги признаци, в т.ч. времето на извършването им. Прието е, че е доказано и извършването на дисциплинарните нарушения - на 22 и 24 април 2016 г. ищцата е посетила домове на родители на бъдещи първокласници, където е направила изказвания в разрез с професионалната и колегиална етика; изразила е негативни оценки по отношение професионалната подготовка на колегите и, както и за работата на ръководството на училището, с което е нарушила задължението си за лоялност към институцията в която работи, към колегиума и ръководството. Прието е, че извършените действия съставляват дисциплинарно нарушение по чл. 187, т. 8 и т. 10 КТ, без обаче то да е „тежко“ по смисъла на чл. 190, т. 7 КТ, тъй като за работодателя не са настъпили вредни последици; че ценени при условията на чл. 189 КТ допуснатите нарушения не дават основание за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание уволнение, тъй като не са допуснати при условията на системност, няма данни за предходни дисциплинарни наказания, както и доказателства, че служителката не е изпълнявала добросъвестно преките си трудови функции. Изхождайки от така формираните изводи, съдът е уважил като основателен иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, а с оглед обусловения им характер е уважил като основателни и обективно съединените искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 и т. 3 КТ за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и присъждане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ.

скрито платено съдържание: 704 думи;