ВКС - Определение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 589 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Възможно ли е липсата на качества на служител за изпълнение на работата да се установи с изпит? 

Фактическа Обстановка

Служител работи по трудов договор, като с допълнително споразумение от 2 май длъжността му се променя от „Инженер, химически процеси/маловажни производства“ на „Инженер, химически процеси“. С допълнителното споразумение се уговаря и нов срок за изпитване в полза на работодателя. За новата длъжност служителят минава през обучение, но не издържа двата изпита, проведени след него. На 27 ноември работодателят прекратява трудовото правоотношение със служителя, а като основание посочва, че му липсват качества за изпълнение на работата. След обжалване съдът стига до заключение, че уволнението е незаконно, тъй като не е доказано трайното неефективно изпълнение на работата, защото на служителя не са възлагани индивидуални задачи.

Резюме на Съдебното Определение

скрито платено съдържание: 85 думи;

ВКС - Определение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:

С. Ч.

Членове:

А. Ц.

Ф. В.

като изслуша докладваното от съдията А. Ц. гр. д. № 3915/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба на "Неохим" АД, гр. Димитровград, срещу въззивно решение № 305 от 01.08.2018 г. по в. гр. д. № 478/2018 г. на Хасковски окръжен съд, с което са уважени предявени от Я. Н. К. - Г. искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, вр. чл. 225 КТ, ал. 1 КТ.

Касационната жалба е подадена в срок и е допустима. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се поддържа, че в въззивният съд се е произнесъл в противоречие на ВКС по въпросите: 1. "Липсата на качества, необходими за ефективното изпълнение на работата, като основание за прекратяване на трудовото правоотношение съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ може ли да бъде установявана като обективен факт, установен чрез провеждане на обучение на работно място на преназначен персонал с цел проверка на знанията и уменията на работника и проверка на възможността му за самостоятелна работа и завършващо с изпити в случаите, в които тези изпити не са издържани успешно?"; "В случаите, в които при провеждане на обучение на работно място на преназначен персонал с цел проверка на знанията и уменията на работника и проверка възможността му за самостоятелна работа и завършващо с изпити и тези изпити не са издържани успешно, съответно работникът не може да бъде допуснат да работи самостоятелно, може ли да се направи извод, че е налице обективно установена липса на качества като основание за прекратяване на трудово правоотношение съгласно 328, ал. 1, т. 5 КТ." Поддържа се, че е налице основанието на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите: "В случаите, в които е създадена от работодателя процедура за проверка на качествата на работниците, която включва обучение и последващи писмени и устни изпити пред комисия като форма на установяване и проверка, какво следва да включва оценката и заключението на комисията? Достатъчно ли е да се посочат оценки по шестобална система и/или заключение "издържал/неиздържал", "може/не може да работи самостоятелно"? В тези случаи работодателят свободен ли е сам да прецени и съответно да оцени дали според резултатите от такива изпити, положени от даден работник, и с оглед спецификата на работата му отговаря на изискванията за заемане на съответната длъжност в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ?"; "В случаите, в които е създадена от работодателя процедура за проверка на качествата на работниците, която включва обучение и последващи изпити пред комисия като форма на установяване и проверка, съществува ли задължение всички членове на комисията да се с определена квалификация и образование, обуславящо компетентност за проверка на резултатите от изпита с оглед различните им функции като членове на комисията?"; "Колко следва да е периодът между два изпита за проверка на качествата на работник, за да се приеме, че е налице продължителен период, съответно трайност на проявата на липса на качества в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ? Може ли да се приеме, че период от два месеца е "кратък промеждутък", за да се приеме, че не е налице трайна и продължителна във времето липса на качества на работник за ефективно изпълнение на работата в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ?"

скрито платено съдържание: 490 думи;