ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 11 март 2020 352 уникалност: 82.5%

Правен Въпрос

Възможно ли е трудов договор, сключен за определен срок, да бъде продължаван неограничен брой пъти с нов срок?

Фактическа Обстановка

Между работодател и служител има сключен срочен трудов договор за длъжността „Невъоръжена охрана”. Страните подновяват срока по този договор с допълнителни трудови споразумения няколко пъти за същата длъжност. С изтичането на срока по последното споразумение, договорът между страните се прекратява. Служителят твърди, че трудовият му договор с работодателя не е срочен, затова не може да се прекрати на основание, че срокът е изтекъл.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 108 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Докладчик съдия Ц. Г.

С обжалваното решение К. окръжен съд е отменил решението на К. районен съд № 168 от 26.07.2002 г. по гр. д. № 102/2002 г. с което са уважени исковете на С. Й. П. срещу "К.-Б." АД с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ и с въззивното решение исковете за отмяна на уволнението му, извършено със заповед № 10/02.01.2002 г. на изп. директор на дружеството с която е прекратен трудовия му договор на основание чл. 325, т. 3 КТ, за възстановяването му на заеманата преди уволнението работа и за присъждане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ са отхвърлени.

За да постанови този резултат въззивният съд е приел, че ищецът С. Й. П. е бил назначен на работа в дружеството по срочен трудов договор като невъоръжена охрана през 1998 г. Периодично страните са сключвали допълнителни споразумения с които са удължавали срока на договора. Последното споразумение страните са сключили на 26.06.2001 г. с което са удължили срока на договора с шест месеца - до 31.12.2001 г. Със заповед № 10/02.01.2002 г. на изп. директор на дружеството трудовият договор е прекратен на основание чл. 325, т. 3 КТ поради изтичане на уговорения срок.

Въз основа на така установените обстоятелства въззивният съд е приел от правна страна, че не е налице хипотезата на чл. 68, ал. 2 и ал. 3 КТ, тъй като страните по делото не са сключили нов трудов договор, а допълнително споразумение към вече съществуващ трудов договор. По тяхно взаимно съгласие е постигнато изменение само на срока на договора. На следващо място е приел, че дори и да се приеме, че с последното допълнително споразумение се е целяло уговаряне на нов срочен трудов договор, то отново не би имало нарушение на закона, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 68, т. 3 КТ по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 КТ за срок най-малко от една година може да се сключва и за работи или дейности които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. По тези съображения въззивният съд е отхвърлил исковете на С. Й. П. по чл. 344, ал. 1, т. 1 - 3 КТ.

скрито платено съдържание: 493 думи;