ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 303 уникалност: 93.3%

Правен Въпрос

Законосъобразно ли е налагането на дисциплинарно уволнение за системни нарушения на трудовата дисциплина, за които служителят вече е бил наказан?

Фактическа Обстановка

Служителка, заемаща длъжността „началник склад“, е наказвана за всяко нарушаване на трудовата дисциплина. Със заповед на директора на предприятието тя е уволнена дисциплинарно – поради системно нарушаване на трудовата дисциплина. Служителката оспорва заповедта на директора пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 87 думи;

ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Докладчик председател на отделение Т. М.

Решението на П. О. С., което е предмет на разглеждане в настоящото производство, е постановено след отменително решение на Върховния касационен съд, състав на ТРЕТО г. о. С него са съобразени указания по приложението на материалния закон ­ задължение по чл. 21, с. 3, ал. 1, изр. 3 ГПК. При новото разглеждане на делото съдът е потвърдил крайните изводи на първоинстанциония съд, който е постановил диспозитив за отмяна на заповед № 20/11.07.1997 г. на директора на предприятието, с която на ищцата е наложено дисциплинарно наказание "уволнение", възстановил я на длъжността "началник склад" и е осъдил работодателя да Й заплати съответно обезщетение за срока на оставане без работа, ведно със законната лихва и разноските по делото. Променил е мотивите към него като е приел, че дисциплинарното уволнение е незаконно, защото макар да са налице три нарушения на трудовата дисциплина, каквото е изискването за системност по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ, ищцата вече е била наказана за тях, а разпоредбата на чл. 189, ал. 2 КТ императивно забранява за едно и също нарушение на трудовата дисциплина да се налага повече от едно дисциплинарно наказание.

скрито платено съдържание: 316 думи;