ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 16 март 2020 367 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли e с Управител да се сключва трудов договор за дейността му като управител?

Фактическа Обстановка

С Управител на Дружество е сключен договор за управление, който е наречен трудов. След прекратяване на договора Управителят завежда дело срещу Дружеството с искане за изплащане на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 87 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

РЕШЕНИЕТО Е НЕДОПУСТИМО КАТО ПРОИЗНЕСЕНО ПО НЕПРЕДЯВЕН ИСК, КОГАТО СЪДЪТ Е ИЗЛЯЗЪЛ ВЪН ОТ СПОРНИЯ ПРЕДМЕТ, КАТО Е ПРИСЪДИЛ НЕЩО РАЗЛИЧНО В СРАВНЕНИЕ С ИСКАНОТО ОТ ИЩЕЦА; КОГАТО В НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПА НА ДИСПОЗИТИВНОТО НАЧАЛО СЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ ПО ПРЕДМЕТ, ЗА КОЙТО НЕ Е БИЛ СЕЗИРАН. КОГАТО В РЕШЕНИЕТО СИ СЪДЪТ РАЗГЛЕЖДА СПОРНОТО МАТЕРИАЛНО СУБЕКТИВНО ПРАВО - ПРЕТЕНДИРАНОТО ИЛИ ОТРИЧАНО ОТ ИЩЕЦА ПРАВО, ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОТ ОСНОВАНИЕТО И ПЕТИТУМА НА ИСКА, ОПРЕДЕЛЯЙКИ ПОГРЕШНА ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ, РЕШЕНИЕТО НЕ Е НЕДОПУСТИМО, А НЕПРАВИЛНО КАТО ПОСТАНОВЕНО В НАРУШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН. В ТОЗИ СЛУЧАЙ, СЪДЪТ Е ОПРЕДЕЛИЛ НЕПРАВИЛНО ПРАВНАТА НОРМА, РЕГУЛИРАЩА СПОРНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, КОЕТО РЕФЛЕКТИРА ВЪРХУ ПРАВИЛНОСТТА НА ПОСТАНОВЕНИЯ СЪДЕБЕН АКТ.

ПРАВООТНОШЕНИЕТО, КОЕТО СЕ СЪЗДАВА МЕЖДУ УПРАВИТЕЛЯ И УПРАВЛЯВАНОТО ОТ НЕГО ДРУЖЕСТВО НЕ Е ТРУДОВО, А ИМА МАНДАТЕН ХАРАКТЕР. ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УПРАВИТЕЛЯ И ДРУЖЕСТВОТО СЕ УРЕЖДАТ С ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КАК СТРАНИТЕ СА ОЗАГЛАВИЛИ ДОГОВОРА (ДОРИ ДА Е КАТО ТРУДОВ ДОГОВОР) И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОЙ Е СКЛЮЧЕН ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ПРАВНАТА НОРМА НА ЧЛ. 141, АЛ. 7 (НОВА - ДВ, БР. 58/2003 Г.) ОТ ТЗ, ТОЗИ ДОГОВОР, УРЕЖДАЩ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УПРАВИТЕЛЯ И ДРУЖЕСТВОТО, НЕ Е ТРУДОВ ДОГОВОР, А Е ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА (МАНДАТ) И Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, А НЕ Е НИЩОЖЕН КАТО СКЛЮЧЕН В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПОСОЧЕНАТА ПРАВНА НОРМА.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ, ДЪЛЖИМО ОТ ДРУЖЕСТВОТО, Е ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР, А НЕ Е ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, КАТО СЪЩО Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАК ТО Е НАИМЕНОВАНО И КАК Е ОФОРМЕНО СЧЕТОВОДНО И КАКВИ ОТЧИСЛЕНИЯ И УДРЪЖКИ СА ПРАВЕНИ ПО НЕГО. СПОРЪТ ЗА ДЪЛЖИМОСТТА НА ТОВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ КВАЛИФИЦИРА КАТО ГРАЖДАНСКОПРАВЕН СПОР, ОСЪДИТЕЛНИЯТ ИСК ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ Е ОБЛИГАЦИОНЕН - С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 79, АЛ. 1, ПРЕДЛ. 1, ВЪВ ВР. С ЧЛ. 286 ОТ ЗЗД, А НЕ Е НАЛИЦЕ ТРУДОВ СПОР, РЕСП. НЕ Е НАЛИЦЕ И ИСК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ЧЛ. 128, Т. 2 ОТ КТ. РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ В КТ, ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ СЪЩО СА НЕПРИЛОЖИМИ. МАНДАТНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО, ОСВЕН НА ДРУГИТЕ ПРЕКРАТИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА /ОБЕКТИВНОТО ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО/, И ПО ИСКАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ ИЛИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОРГАНА, КОЙТО ГО Е ИЗБРАЛ - ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КОГАТО ТО ИЗБЕРЕ НОВ УПРАВИТЕЛ НА МЯСТОТО НА СТАРИЯ.

Чл. 79, ал. 1 ЗЗД

Чл. 286 ЗЗД

Чл. 128, т. 2 КТ

Чл. 290 ГПК

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на втори юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

ЧЛЕНОВЕ: В. И.

З. А.

при секретаря А. Д. и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията В. И. гр. дело № 983 по описа за 2014 година

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 473 от 02.04.2014 г. е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК касационно обжалване по касационна жалба на [фирма], представлявано от управителя И. Г. срещу решение № 328 от 14.11.2013 г.на Окръжен съд Перник, постановено по гр. д. № 675/2013 г., с което е обезсилено решение № 686 от 24.06.2013 г.по гр. д. № 1720/2013 г. на Районен съд - Перник, с което са отхвърлени предявените от Б. В. Г. обективно съединени искове с правно основание чл. 222, ал. 3 КТ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.

Касационното обжалване е допуснато по обуславящите изхода на делото процесуалноправен въпрос - дали при констатиране на неправилно приложение на материалния закон от първоинстанционния съд, въззивният съд има право да обезсилва решението му и да връща делото за ново произнасяне или е длъжен, като определи правилната правна квалификация, сам да се произнесе по същество на спора, както и по материалноправния въпрос относно характера на отношенията на страните по мандатен договор за управление на търговско дружество и приложимостта на разпоредбите на КТ, по време на действието и след прекратяването на такова правоотношение.

скрито платено съдържание: 1339 думи;