ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 4 юни 2020 697 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Дължи ли се обезщетение за неспазено предизвестие, когато се прекратява трудово правоотношение на отзован член на изборен орган?

Фактическа Обстановка

Между служител и спортна федерация възниква трудово правоотношение след осъществен избор в изборен орган. В споразумението, с което се уговарят допълнителните условия, е предвидено, че при незадоволителни спортни резултати трудовото правоотношение със служителя може да бъде прекратено едностранно от федерацията с 3-месечно предизвестие. В случая обаче служителят е отзован от изборното тяло и правоотношението му е прекратено без предизвестие. Служителят претендира обезщетение за неспазено предизвестие, докато федерацията твърди, че такова не се дължи, защото лицето е отзовано от изборния орган.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 80 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети септември през двехиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. П.

ЧЛЕНОВЕ: Илияна П. М. Р.

при участието на секретаря А. Б., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N. 3458 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Сдружение с нестопанска цел Български футболен съюз /С. Б./ срещу решение от 27.04.2017 по г.д. №.99/17 на Софийски градски съд, ІІ Гс., в частта, с която, след частична отмяна на решение от 14.09.16 по г.д. №.2501/15 на СРС, ІІ ГО, 119с., касаторът е осъден да плати на основание чл. 220, ал. 1 КТ 9262 лв. обезщетение за недадено предизвестие ведно с лихва.

Ответната страна Й. М. Й. оспорва жалбата.

С определение №.149/28.02.18 е допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпрос във връзка с допустимостта на присъждане на обезщетение за неспазено предизвестие /чл. 220, ал. 1 КТ/ при прекратяване на възникнало въз основа на избор трудово правоотношение, предвид разпоредбата на чл. 338 КТ.

С обжалваното решение въззивният съд е приел, че страните са били обвързани от трудово правоотношение, възникнало въз основа на избор, което е било законосъобразно прекратено - с едностранно изявление без предизвестие - в съответствие с чл. 338 КТ. Намерил е, че съдържащата се в сключения по реда на чл. 107 КТ трудов договор уговорка, че при неблагоприятни резултати от футболни срещи работодателят може да го прекрати едностранно с 3-месечно предизвестие, противоречи на чл. 338 КТ, който не изисква отправяне на такова. От друга страна, обаче, след като работодателят я е включил в договора, той не би могъл да се позовава на недействителността й - доколкото тя се явява обезщетение, относимо към начина на прекратяване на трудовото парвоотношение, и дава някаква сигурност на отношенията между страните. При тези обстоятелства на ищеца се дължи обезщетение за неспазено предизвестие - което възлиза на възнаграждението му за 3 месеца - 9262 лв.

скрито платено съдържание: 662 думи;