ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 24 април 2020 338 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се смята, че едно уволнение е незаконно, ако подборът кой да бъде уволнен е бил проведен преди съкращаването на щата?

Фактическа Обстановка

Лице, което работи на длъжност „Старши митнически специалист“, е уволнено поради съкращаване на щата на 15 декември 2009 г. На 17 ноември 2009 г. работодателят нарежда извършването на подбор във връзка със съкращаване на щатно място. Събрана е комисия по подбор, която оценява трима служители (сред които и физическото лице) на базата на предварително зададени критерии – образователна степен, трудов стаж, професионален опит, резултати от проведени тестове. Физическото лице събира най-слаб резултат от тримата служители. Лицето обжалва уволнението с мотива, че е незаконно, тъй като подборът кой да бъде уволнен е бил извършен преди съкращаването на щата.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 112 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

В СЛУЧАЙ НА ПОДБОР, КОГАТО ТОЙ Е ЧАСТ ОТ ПРАВОТО НА РАБОТОДАТЕЛЯ НА УВОЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 328, АЛ. 1, Т. 2, ПРЕДЛ. 2 КТ, МЕРОДАВНО Е УСТАНОВЯВАНЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНОПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ И НА ПРОВЕДЕН ПО КРИТЕРИИТЕ НА ЧЛ. 329, АЛ. 1 КТ ПОДБОР. ЗА ПРАВОМЕРНОСТ НА УВОЛНЕНИЕТО Е ДОСТАТЪЧНО КЪМ МОМЕНТА НА ИЗВЪРШВАНЕТО МУ ДА Е УСТАНОВЕНО, ЧЕ ПОРАДИ СЪКРАЩЕНИЕ СЕ НАЛАГА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОДБОР И ТАКЪВ РЕАЛНО Е ОСЪЩЕСТВЕН ПО КРИТЕРИИТЕ НА ЧЛ. 329, АЛ. 1 КТ. КОГАТО ПОДБОРЪТ Е ПРОВЕДЕН ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ ПРЕДИ УВОЛНЕНИЕТО, ЗА ЗАКОННОСТТА НА ПОСЛЕДНОТО ЩЕ Е ДОСТАТЪЧНО МЕЖДУ АКТА НА ПОДБОРА И МОМЕНТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ДА Е ИЗТЕКЪЛ РАЗУМЕН СРОК. ТОЗИ СРОК СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ И СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С ЛИПСА НА ПРОМЯНА В ПРАВНО ЗНАЧИМИТЕ ФАКТИ.

Чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ

Чл. 329, ал. 1 КТ

Чл. 344 КТ

Чл. 290 ГПК

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и тринадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. С.

ЧЛЕНОВЕ: С. С.

М. Ф.

при секретаря Ц. Н., като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр. д. № 1199 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 и сл. ГПК.

Образувано е по касационната жалба на А. "М.", представлявана от директора В. Т., чрез юрисконсулт Г. Д., против въззивното решение № 3542 от 16 юни 2011 г., постановено по гр. д. № 10738 по описа на Софийския градски съд за 2010 г., с което е отменено решение № 6674474 от 16 юли 2010 г., постановено по гр. д. № 8102 по описа на районния съд в [населено място] за 2010 г. и вместо него е признато за незаконно и е отменено уволнението на О. К. П. от [населено място] от длъжността "старши митнически специалист" в М. П., П. е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност, касаторът е осъден да му заплати обезщетение за оставането без работа поради незаконното уволнение в размер на 3733,80 лева за периода 17 декември 2009 г. - 16 юни 2010 г., ведно със законната лихва от предявяването на иска, над тази сума първоинстанционното решение е потвърдено, и касаторът е осъден за разноски и държавна такса.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 595 от 8 май 2013 г. поради противоречие с практиката на ВКС по въпроса кога следва да бъде извършен подборът - преди или след реалното съкращаване в щата, както и от значение ли е за законосъобразността на подбора извършването му преди реалното съкращаване в щата. Основанието за допускане на касационното обжалване е намерено заради различното разрешение, дадено от ВКС по правния въпрос в решение № 63 по гр. д. № 1298/2011 г., ІV г.о.

С решението си въззивният съд приема, че от доказателствата не може да се направи извод, че те касаят съкращаването на щата по длъжностното разписание, влязло в сила на 15 декември 2009 г., тъй като заповедта на директора на агенцията, с която се нарежда извършването на подбор и избор на комисия, е от дата, предхождаща процесното съкращаване в щата, и в нея е вписано, че се издава във връзка с утвърдено длъжностно разписание в сила от 17 ноември 2009 г., подборът е извършен по тази заповед и преди да е осъществено съкращаването в щата от 15 декември 2009 г., поради което работодателят не е доказал, че е извършил подбор между работниците след премахване на част от щатните бройки за съответната длъжност със съкращаване в щата от 15 декември 2009 г., поради което уволнението е незаконно.

скрито платено съдържание: 1086 думи;