ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 20 март 2020 571 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли нов управител да упражни правото си да уволнява без мотиви служител на ръководен пост, ако в договора му за управление не са заложени цели за растеж и печалба?

Фактическа Обстановка

Дружество назначава нов управител. В КТ е предвидено право на управителя да прекратява с предизвестие трудовите договори на служителите от ръководството. Това право се предпоставя от сключването на договор за управление и може да бъде упражнено в 9-месечен срок от началото на изпълнението му. В конкретния случай новият управител освобождава служителка от ръководството на Дружеството. Тя твърди, че не са изпълнени предпоставките, предвидени в закона. Сключеният договор между Дружеството и управителя, според нея, не може да се квалифицира като такъв за управление – тъй като в него не са заложени определени цели и резултати, а също така и не е предвидено изпълнение на конкретна бизнес програма. Установено е, че действително договорът не съдържа допълнителни параметри, които да залагат допълнителни задължения за управителя.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 105 думи;

ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Чл. 141, ал. 7 ТЗ

Чл. 244, ал. 7 ТЗ

Чл. 328, ал. 2 КТ

Чл. 290 ГПК

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 11 февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц. Г.

ЧЛЕНОВЕ: М. И.

И. П.

При секретаря А. Б., като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр. д. № 4502/2013 г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

С определение № 1193 от 29.11.2013 г., постановено по настоящото дело № 4502/2013 г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски окръжен съд, ГО, ІІІ възз. с-в, № 193 от 22.04.2013 г. по в.гр. д. № 228/2013 г., с което е потвърдено решението на Елинпелинския районен съд, от 03.01.2013 г. по гр. д. № 491/2012 г., с което са отхвърлени предявените от С. В. Б. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.

Ответникът [фирма] със седалище [населено място], [община], чрез пълномощника адв. Г. Д. моли решението да се остави в сила. Претендира разноските по делото.

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на въззивното решение на решение № 481/2011 г. ІV г.о. на ВКС по материалноправните въпроси: какво следва да е същественото съдържание на договора за възлагане на управлението; необходимо ли е в същия да има поставена бизнес задача /план/, за да се обоснове правото на уволнение на основание чл. 328, ал. 2 КТ; необходимо ли е съдът да направи обоснован анализ и тълкуване на съдържанието на договора за възлагане на управлението или е достатъчна констатацията за сключването на такъв.

По поставените въпроси ВКС намира следното:

С посоченото по-горе решение на ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК за уеднаквяване на съдебната практика по въпроса "дали наличието на нова бизнес програма е условие за упражняване правомощието по чл. 328, ал. 2 КТ" е прието, че при сключването на нов договор за управление, независимо дали той е с ново лице и дали бизнес програмата е нова, сходна или идентична като съдържание, всеки договор за управление трябва да съдържа бизнес задача с конкретни икономически показатели, които управляващият предприятието трябва да постигне, а именно производителност, рентабилност, обем на оборота, печалби, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения и инвестиции. Въз основа на бизнес задачата управляващият е длъжен да разработи бизнес програма, която да предложи и следва да изпълни по време действието на договора.

Настоящият състав на ВКС споделя правните изводи, изложени в решението на ВКС. С договора за управление /мениджърски договор/, сключен на основание чл. 141, ал. 7 или чл. 244, ал. 7 ТЗ, се определят конкретни икономически показатели, които управителят трябва да постигне, и чието неизпълнение е основание за възникване на договорната отговорност на управителя. Правото на уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ по икономически съображения, без да се излагат мотиви, е дадено на управителя при сключен договор за управление на дружеството именно с оглед постигането на определени икономически резултати с нов управленски екип. Когато в договора липсва бизнес задача не може да се приеме, че е сключен договор по чл. 141, ал. 7 /или чл. 244, ал. 7/ ТЗ, следователно не е налице елемент от фактическия състав на чл. 328, ал. 2 КТ и извършеното на това основание уволнение е незаконно.

скрито платено съдържание: 964 думи;