Статии
свързани към Трудови Правоотношения

общовалидни за темата

 1. Каква е разликата между временна и трайна неработоспособност?
 2. Промени в трудовите отношения през 2021 г.
 3. Уволнение на служител поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор

общовалидни за КТ

 1. Различията между гражданския и трудовия договор
 2. Промени в трудовите отношения през 2021 г.

свръзани към отделни норми на КТ

член 61

 1. Може ли възнаграждение по договор за управление или граждански договор да се изплати в брой, ако надхвърля 10 000 лв.?

член 62

 1. Какви документи изготвя и предоставя работодателят при прекратяване на трудов договор със служител?
 2. Различията между гражданския и трудовия договор
 3. Различията между гражданския и трудовия договор
 4. Какви документи може и трябва да получи служителят при прекратяване на трудовия му договор?
 5. Различията между гражданския и трудовия договор

член 66

 1. Има ли разлика между понятията „място на работа“ и „работно място“?
 2. Различията между гражданския и трудовия договор
 3. Различията между гражданския и трудовия договор
 4. Постъпване на служител
 5. Какво е задължителното съдържание на трудовия договор?
 6. Различията между гражданския и трудовия договор

член 67

 1. Различията между гражданския и трудовия договор
 2. Различията между гражданския и трудовия договор
 3. Различията между гражданския и трудовия договор

член 68

 1. Различията между гражданския и трудовия договор
 2. Различията между гражданския и трудовия договор
 3. Различията между гражданския и трудовия договор

член 71

 1. Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?

член 118

 1. В кои случаи се уведомява НАП при промяна на трудовото правоотношение?
 2. В кои случаи работодател може едностранно да промени мястото на работа на свой служител?

член 119

 1. В кои случаи се уведомява НАП при промяна на трудовото правоотношение?
 2. В кои случаи работодател може едностранно да промени мястото на работа на свой служител?

член 120

 1. В кои случаи работодател може едностранно да промени мястото на работа на свой служител?
 2. В кои случаи работодател може едностранно да промени характера на работата на свой служител?

член 123

 1. В кои случаи се уведомява НАП при промяна на трудовото правоотношение?

член 124

 1. Може ли да се делегира работодателска власт на трето лице?

член 126

 1. Как се връчва заповед на служител, ако той отказва да я получи?

член 127

 1. Каква е същността на длъжностната характеристика и как може да бъде изменяна?
 2. Може ли да се делегира работодателска власт на трето лице?

член 128

 1. Може ли да се делегира работодателска власт на трето лице?
 2. Може ли възнаграждение по договор за управление или граждански договор да се изплати в брой, ако надхвърля 10 000 лв.?

член 128а

 1. Постъпване на служител

член 128б

 1. Постъпване на служител

член 129

 1. Може ли да се делегира работодателска власт на трето лице?

член 136

 1. Как работодателят законосъобразно може да удължи работното време на своите служители?

член 136а

 1. Как работодателят законосъобразно може да удължи работното време на своите служители?

член 140

 1. Каква е нормалната продължителност на работното време при нощен труд?
 2. Каква е нормалната продължителност на работното време при нощен труд?

член 140а

 1. Каква е нормалната продължителност на работното време при нощен труд?
 2. Каква е нормалната продължителност на работното време при нощен труд?

член 152

 1. Различията между гражданския и трудовия договор
 2. Различията между гражданския и трудовия договор
 3. Различията между гражданския и трудовия договор

член 154

 1. При какви хипотези времето, в което служител не е работил, се признава за трудов стаж?
 2. При какви хипотези времето, в което служител не е работил, се признава за трудов стаж?

член 155

 1. Кога работодателят трябва да предостави удължен и кога – допълнителен платен годишен отпуск?
 2. Кога работодателят трябва да предостави удължен и кога – допълнителен платен годишен отпуск?

член 156

 1. Кога работодателят трябва да предостави удължен и кога – допълнителен платен годишен отпуск?
 2. Кога работодателят трябва да предостави удължен и кога – допълнителен платен годишен отпуск?

член 163

 1. Как се прекратява трудов договор със защитен служител?
 2. Как се прехвърля отпускът по майчинство от майката към баща, баба или дядо?
 3. Има ли право на обезщетение и отпуск поради бременност и раждане служителка, чието дете е настанено в приемно семейство?
 4. Прехвърляне на майчинство от майката към баща, баба или дядо

член 164

 1. Как се прехвърля отпускът по майчинство от майката към баща, баба или дядо?
 2. Прехвърляне на майчинство от майката към баща, баба или дядо

член 173

 1. Може ли работодател да откаже на свой служител да използва полагащия му се годишен отпуск?
 2. Може ли служител да отложи ползването на отпуска си за следващата година?

член 175

 1. Възможно ли е да се прекъсне вече започнало използване на платен годишен отпуск?

член 176

 1. Може ли работодател да откаже на свой служител да използва полагащия му се годишен отпуск?
 2. Може ли служител да отложи ползването на отпуска си за следващата година?

член 176а

 1. Може ли работодател да откаже на свой служител да използва полагащия му се годишен отпуск?
 2. Може ли служител да отложи ползването на отпуска си за следващата година?

член 178

 1. Може ли работодател да откаже на свой служител да използва полагащия му се годишен отпуск?
 2. Може ли служител да отложи ползването на отпуска си за следващата година?

член 188

 1. Как се уволнява дисциплинарно служител?
 2. Как се глобява служител?

член 190

 1. Кога са налице „системни нарушения на трудовата дисциплина“?
 2. Как се уволнява дисциплинарно служител?

член 192

 1. Може ли да се делегира работодателска власт на трето лице?

член 194

 1. Кога са налице „системни нарушения на трудовата дисциплина“?

член 195

 1. Как се връчва заповед на служител, ако той отказва да я получи?

член 200

 1. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на служител
 2. Кога е налице трудова злополука, как се установява тя и какви права възникват за пострадалия?

член 201

 1. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на служител

член 220

 1. Как се освобождава служител при съкращаване на щата?
 2. Как се освобождава служител при съкращаване на щата?

член 222

 1. Как се освобождава служител, когато на негово място трябва да бъде възстановен незаконно уволнен служител?
 2. Как се освобождава служител при съкращаване на щата?
 3. Как се освобождава служител при съкращаване на щата?

член 224

 1. Как се освобождава служител при съкращаване на щата?
 2. Как се освобождава служител при съкращаване на щата?

член 242

 1. Може ли възнаграждение по договор за управление или граждански договор да се изплати в брой, ако надхвърля 10 000 лв.?

член 245

 1. Как се получават неизплатени заплати от работодател в производство по несъстоятелност?
 2. Как се получават неизплатени заплати от работодател в производство по несъстоятелност?

член 267

 1. В кои случаи работодател може едностранно да промени характера на работата на свой служител?

член 314

 1. Трудоустрояването като елемент от основанията за прекратяване на трудово правоотношение

член 315

 1. Трудоустрояването като елемент от основанията за прекратяване на трудово правоотношение

член 317

 1. Трудоустрояването като елемент от основанията за прекратяване на трудово правоотношение

член 325

 1. Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?
 2. Трудоустрояването като елемент от основанията за прекратяване на трудово правоотношение
 3. Какви документи изготвя и предоставя работодателят при прекратяване на трудов договор със служител?
 4. Какви документи може и трябва да получи служителят при прекратяване на трудовия му договор?

член 326

 1. Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?
 2. Какви документи изготвя и предоставя работодателят при прекратяване на трудов договор със служител?
 3. Какви документи може и трябва да получи служителят при прекратяване на трудовия му договор?

член 327

 1. Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?
 2. Трудоустрояването като елемент от основанията за прекратяване на трудово правоотношение
 3. Какви документи изготвя и предоставя работодателят при прекратяване на трудов договор със служител?
 4. Какви документи може и трябва да получи служителят при прекратяване на трудовия му договор?

член 328

 1. Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?
 2. Как се прекратява трудов договор със защитен служител?
 3. Какви документи изготвя и предоставя работодателят при прекратяване на трудов договор със служител?
 4. Какви документи може и трябва да получи служителят при прекратяване на трудовия му договор?
 5. Как се освобождава служител, когато на негово място трябва да бъде възстановен незаконно уволнен служител?
 6. Може ли новоназначен управител да прекрати трудовия договор на ръководен служител само с предизвестие?
 7. Как се освобождава служител при съкращаване на щата?
 8. Как се освобождава служител при съкращаване на щата?

член 330

 1. Кога са налице „системни нарушения на трудовата дисциплина“?
 2. Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?
 3. Трудоустрояването като елемент от основанията за прекратяване на трудово правоотношение
 4. Как се прекратява трудов договор със защитен служител?
 5. Какви документи изготвя и предоставя работодателят при прекратяване на трудов договор със служител?
 6. Какви документи може и трябва да получи служителят при прекратяване на трудовия му договор?

член 331

 1. Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?
 2. Какви документи изготвя и предоставя работодателят при прекратяване на трудов договор със служител?
 3. Какви документи може и трябва да получи служителят при прекратяване на трудовия му договор?

член 333

 1. Как се прекратява трудов договор със защитен служител?
 2. Как се освобождава служител, когато на негово място трябва да бъде възстановен незаконно уволнен служител?

член 344

 1. Ред за обжалване на дисциплинарно уволнение и разноски в съдебното производство

член 345

 1. Ред за обжалване на дисциплинарно уволнение и разноски в съдебното производство

член 346

 1. Ред за обжалване на дисциплинарно уволнение и разноски в съдебното производство

член 351

 1. Различията между гражданския и трудовия договор
 2. Различията между гражданския и трудовия договор
 3. Различията между гражданския и трудовия договор

член 352

 1. При какви хипотези времето, в което служител не е работил, се признава за трудов стаж?
 2. При какви хипотези времето, в което служител не е работил, се признава за трудов стаж?

член 357

 1. Ред за обжалване на дисциплинарно уволнение и разноски в съдебното производство

член 358

 1. Ред за обжалване на дисциплинарно уволнение и разноски в съдебното производство

член 359

 1. Ред за обжалване на дисциплинарно уволнение и разноски в съдебното производство

член 414

 1. Как работодателят законосъобразно може да удължи работното време на своите служители?

параграф § 1

 1. Има ли разлика между понятията „място на работа“ и „работно място“?
абонамент