Каква е нормалната продължителност на работното време при нощен труд?

историческа версия версия: 726 уникалност: 91.9%

Законодателят е дал ясни граници кога отработеното от служителя време ще се счита за нощен труд.

скрито платено съдържание: 99 думи;

В КТ изчерпателно са изброени категориите лица, за които по закон нощният труд е забранен, а именно:

скрито платено съдържание: 45 думи;

3. Служителки, които имат деца до 6-годишна възраст, включително и служителки, които се грижат за деца с увреждания (без значение от възрастта на децата), освен ако са дали писменото си съгласие;

скрито платено съдържание: 58 думи;

Смята се, че служителите в едно предприятие полагат нощен труд, съответно имат статут на служители, полагащи труд през нощта, и когато:

1. В установеното редовно работно време на служителите се включват най-малко три часа труд, положен през нощта – в този случай, по отношение на съответните лица, работодателят ще има всички задължения, произтичащи от закона, които се отнасят към лицата, полагащи нощен труд (топла храна, напитки, които действат ободряващо, и пр.);

скрито платено съдържание: 228 думи;

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” може по всяко време да изиска от работодателя информация за броя на лицата, които полагат труд през времето, което се счита за нощен труд, отработени часове, както и какви са мерките за безопасни условия на труд, които работодателят е предприел в своето дружество.