Становища по Казуси
свързани към Трудови Правоотношения

общовалидни за темата

 1. Запор върху заплата отнася ли се и за обезщетения за неспазено предизвестие и неизползван отпуск?
 2. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в чужбина?
 3. Как се третира командировка в почивни дни?
 4. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в страната?
 5. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 6. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?
 7. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в чужбина?
 8. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?

свръзани към отделни норми на КТ

член 57

 1. Как се подава предизвестие за прекратяване на трудов договор, ако работодателят отказва да го получи?

член 61

 1. Ако работодател смени името на дружеството си, налага ли се подписване на нови трудови договори?

член 66

 1. Има ли максимален процент за надбавка за трудов стаж и професионален опит върху основно трудово възнаграждение?

член 68

 1. Дължат ли се осигуровки при срочен трудов договор, когато служителят е в отпуск по майчинство по основен трудов договор?

член 70

 1. Може ли работодател да прекрати трудовия договор на служител в срок за изпитване, ако служителят е в болничен?
 2. Болничният лист удължава ли срока за изпитване?
 3. Може ли срокът за изпитване да продължи повече от 6 календарни месеца?

член 71

 1. Може ли работодател да прекрати трудовия договор на служител в срок за изпитване, ако служителят е в болничен?
 2. Ако работодател прекрати договора на преназначен служител с нова позиция и срок на изпитване, следва ли да го върне на предходната длъжност?
 3. Може ли срокът за изпитване да продължи повече от 6 календарни месеца?

член 111

 1. Как се прекратява трудов договор с втори работодател?
 2. Има ли право на платен отпуск служител по договор за допълнителен труд?
 3. Как се прекратява трудов договор с втори работодател?

член 113

 1. Има ли право на платен отпуск служител по договор за допълнителен труд?

член 118

 1. Кога се подава уведомление в НАП при допълнително споразумение?

член 119

 1. Кога се подава уведомление в НАП при допълнително споразумение?
 2. Ако работодател прекрати договора на преназначен служител с нова позиция и срок на изпитване, следва ли да го върне на предходната длъжност?

член 121

 1. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 2. Как се признават разходи за дългосрочна командировка в ЕС?
 3. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 4. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?

член 121а

 1. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 2. Командировка ли е работата в друг град?
 3. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 4. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?

член 123

 1. Налага ли се подписване на нов трудов договор при промяна на работодателя?
 2. Ако работодател смени името на дружеството си, налага ли се подписване на нови трудови договори?

член 130б

 1. Налага ли се подписване на нов трудов договор при промяна на работодателя?

член 140

 1. Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?

член 142

 1. Каква е максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време?
 2. Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?
 3. Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?
 4. Как се изчислява възнаграждението за извънреден труд по време на празник?
 5. Максимална продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време
 6. Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?

член 147

 1. Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?

член 152

 1. Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?
 2. Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?
 3. Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?

член 153

 1. Каква е максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време?
 2. Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?
 3. Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?
 4. Максимална продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време
 5. Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?

член 155

 1. Има ли право на допълнителен платен отпуск служител с трайно намалена работоспособност?
 2. Придобива ли се право на платен годишен отпуск по време на майчинство?
 3. Кога се придобива право на ползване на платен годишен отпуск?
 4. Как се изчислява на колко дни отпуск има право служител, който не е отработил пълна година?

член 156

 1. Има ли право на допълнителен платен отпуск служител с трайно намалена работоспособност?

член 157

 1. Полага ли се платен отпуск при смърт на роднина?

член 162

 1. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на три календарни месеца?
 2. Може ли болничен лист, издаден в Гърция, да бъде признат в България?
 3. Как се изчислява обезщетението за болничен от НОИ, когато са налице по-малко от 18 месеца с осигурителен доход преди датата на болничния?
 4. Служител с по-малко от 6 месеца осигурителен стаж има ли право на обезщетение за болничен?
 5. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на два календарни месеца?
 6. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на един календарен месец?
 7. Има ли право служител с прекъснати здравноосигурителни права да получи обезщетение от НОИ за дните на болничен?

член 163

 1. Какъв е размерът и редът за ползване и изплащане на отпуск по бащинство?
 2. Дължат ли се осигуровки при срочен трудов договор, когато служителят е в отпуск по майчинство по основен трудов договор?
 3. Времето по майчинство признава ли се при изчисляване на процент за трудов стаж и професионален опит?

член 164

 1. Времето по майчинство признава ли се при изчисляване на процент за трудов стаж и професионален опит?
 2. Отчита ли се в класа за придобит професионален опит и стаж времето, прекарано в отпуск по майчинство?
 3. С какви документи майката може да прехвърли своя отпуск за отглеждане на дете на бабата на детето?

член 167а

 1. Кога един служител има право да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

член 176

 1. Колко дни платен годишен отпуск могат да се прехвърлят за следваща година по искане на служител?
 2. Има ли право работодател да отложи ползването на платен годишен отпуск на служител?

член 177

 1. Как се определя базата за изчисляване размера на платения годишен отпуск след изтичане на майчинство?
 2. Как се изчислява обезщетението за платен отпуск?

член 215

 1. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 2. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 3. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?

член 220

 1. Как се прекратява трудов договор с втори работодател?
 2. Как се прекратява трудов договор с втори работодател?
 3. Как се прекратява трудов договор със служител, който е упражнил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?
 4. Може ли работодател да направи удръжка от последното възнаграждение на служител за неспазено предизвестие?
 5. Може ли работодател да прихване свои вземания от служител с дължимите към него обезщетения?
 6. Как служител може най-бързо да прекрати трудовия си договор?
 7. При какви условия служител може да не спази срока на предизвестие при напускане на работа?

член 222

 1. Може ли възстановен на работа служител да бъде отново освободен поради закриване на длъжността му?
 2. Как се третира обезщетението за оставане без работа от гледна точка на признаването му за трудов и осигурителен стаж?
 3. Какво обезщетение се дължи на служител при пенсиониране?
 4. Правят ли се вписвания в трудовата книжка на служител при изплатено обезщетение за оставане без работа?
 5. Болничният и отпускът взимат ли се предвид при изчисляване размера на обезщетението при пенсиониране?
 6. Кога се изплаща обезщетение за пенсиониране?
 7. Какво обезщетение се дължи на служител при пенсиониране?
 8. Болничният и отпускът взимат ли се предвид при изчисляване размера на обезщетението при пенсиониране?
 9. Кога се изплаща обезщетение за пенсиониране?

член 224

 1. Как се прекратява трудов договор със служител, който е упражнил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?
 2. Как се изчислява обезщетението за платен отпуск?
 3. Може ли работодател да прихване свои вземания от служител с дължимите към него обезщетения?

член 225

 1. Какво обезщетение дължи работодателят при незаконно уволнение?

член 226

 1. Как се връща трудова книжка на служител, който отказва да я получи?
 2. Какви права има служителят при задържана трудова книжка?

член 228

 1. Може ли възстановен на работа служител да бъде отново освободен поради закриване на длъжността му?

член 233б

 1. Може ли едно лице да стажува два пъти при един и същ работодател?

член 244

 1. Има ли максимален процент за надбавка за трудов стаж и професионален опит върху основно трудово възнаграждение?

член 245

 1. Може ли служител да прекрати трудовия си договор при забавено изплащане на трудовото му възнаграждение?

член 262

 1. Каква е максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време?
 2. Как се изчислява възнаграждението за извънреден труд по време на празник?
 3. Максимална продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време
 4. Какво е възнаграждението за работа в празничен ден, когато този ден е работен по график?

член 264

 1. Как се изчислява възнаграждението за извънреден труд по време на празник?
 2. Какво е възнаграждението за работа в празничен ден, когато този ден е работен по график?

член 272

 1. Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?
 2. Може ли работодател да направи удръжка от последното възнаграждение на служител за неспазено предизвестие?
 3. Може ли работодател да прихване свои вземания от служител с дължимите към него обезщетения?

член 276

 1. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?

член 293

 1. Как се третират ваучерите за храна и картите „Мултиспорт“ съгласно ЗКПО?
 2. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 3. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 4. Как се отчитат социални разходи за храна, предоставена в натура?

член 294

 1. Как се третират ваучерите за храна и картите „Мултиспорт“ съгласно ЗКПО?
 2. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

член 301

 1. Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?

член 303

 1. Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?

член 305

 1. Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?

член 319

 1. Има ли право на допълнителен платен отпуск служител с трайно намалена работоспособност?

член 325

 1. Как служител може най-бързо да прекрати трудовия си договор?

член 326

 1. Как се подава предизвестие за прекратяване на трудов договор, ако работодателят отказва да го получи?
 2. Как се определя датата на прекратяване на трудов договор, когато е отправено предизвестие за прекратяване, уговорено в месеци?
 3. Как се определя датата на прекратяване на трудов договор, когато е отправено предизвестие за прекратяване, уговорено в дни?
 4. От коя дата започва да тече срокът на предизвестие за напускане, уговорен в дни?
 5. Как служител може най-бързо да прекрати трудовия си договор?
 6. Болничен удължава ли срока на предизвестие за прекратяване на трудов договор?
 7. Неплатен отпуск удължава ли срока на предизвестие за прекратяване на трудов договор?
 8. Платен отпуск удължава ли срока на предизвестие за прекратяване на трудов договор?
 9. При подадено предизвестие за напускане, може ли преди изтичането му договорът да бъде прекратен на друго основание?

член 327

 1. Може ли служител да прекрати трудовия си договор при забавено изплащане на трудовото му възнаграждение?
 2. Може ли работодател да задължи некоректно напуснал служител да се върне на работа?
 3. Как служител може най-бързо да прекрати трудовия си договор?

член 328

 1. Ползва ли се от закрила при уволнение служителка, която преминава през инвитро процедури?
 2. Може ли възстановен на работа служител да бъде отново освободен поради закриване на длъжността му?
 3. Как се третира обезщетението за оставане без работа от гледна точка на признаването му за трудов и осигурителен стаж?
 4. Правят ли се вписвания в трудовата книжка на служител при изплатено обезщетение за оставане без работа?
 5. Как се прекратява трудов договор със служител, който е упражнил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?

член 330

 1. Ползва ли се от закрила при уволнение служителка, която преминава през инвитро процедури?
 2. Какво обезщетение дължи работодателят при незаконно уволнение?
 3. Как се процедира със служител, който е лишен от право да упражнява професията, за която е бил назначен?
 4. Прекратява ли се трудов договор на служител, когато е задържан за изпълнение на присъда?

член 333

 1. Ползва ли се от закрила при уволнение служителка, която преминава през инвитро процедури?
 2. Може ли възстановен на работа служител да бъде отново освободен поради закриване на длъжността му?
 3. Може ли работодател да прекрати трудовия договор на служител в срок за изпитване, ако служителят е в болничен?
 4. Как се прекратява трудов договор с втори работодател?
 5. Как се прекратява трудов договор с втори работодател?

член 334

 1. Как се прекратява трудов договор с втори работодател?
 2. Как се прекратява трудов договор с втори работодател?

член 335

 1. Може ли служител да прекрати трудовия си договор при забавено изплащане на трудовото му възнаграждение?
 2. Как се подава предизвестие за прекратяване на трудов договор, ако работодателят отказва да го получи?
 3. Удължава ли болничният срока на предизвестието?
 4. Как се определя датата на прекратяване на трудов договор, когато е отправено предизвестие за прекратяване, уговорено в месеци?
 5. Как се определя датата на прекратяване на трудов договор, когато е отправено предизвестие за прекратяване, уговорено в дни?

член 344

 1. Може ли възстановен на работа служител да бъде отново освободен поради закриване на длъжността му?

член 347

 1. Как се връща трудова книжка на служител, който отказва да я получи?

член 348

 1. Как се връща трудова книжка на служител, който отказва да я получи?

член 349

 1. Как се връща трудова книжка на служител, който отказва да я получи?

член 350

 1. Как се връща трудова книжка на служител, който отказва да я получи?

член 351

 1. Болничните дни признават ли се за трудов стаж?
 2. Зачита ли се трудов стаж по договор за управление и контрол?

член 352

 1. Отчита ли се в класа за придобит професионален опит и стаж времето, прекарано в отпуск по майчинство?
 2. Болничните дни признават ли се за трудов стаж?

член 355

 1. Има ли право на платен отпуск служител по договор за допълнителен труд?
абонамент