Кога е налице трудова злополука, как се установява тя и какви права възникват за пострадалия?

актуална версия версия: 19 януари 2022 1614 уникалност: 78%

1. Какво е трудова злополука?

Съгласно КСО трудовата злополука е увреждане на здравето, настъпило внезапно. Това увреждане трябва да се намира във функционална връзка с работата на служителя, т.е. да се е случило през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на работодателя. За да бъде признато за „трудова злополука“, необходимо е още това увреждане да е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Съществува и една специална хипотеза на злополука, която КСО също третира като трудова. Това са случаите на нараняване, което е станало по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

  • Основното място, където служителят живее, или до друго място за живеене, което има постоянен характер;
  • Мястото, където осигуреният обичайно се храни през работния ден;
  • Мястото за получаване на трудово възнаграждение.

2. Как се установява трудова злополука?

скрито платено съдържание: 169 думи;

По подадените декларации, ТП на НОИ открива досие на трудовата злополука. В зависимост от данните в него, се преценява дали да се открие производство за разследване на злополуката. Резултатите от разследването се отразяват в протокол.

Въз основа на всички данни, в 14-дневен срок от декларирането, длъжностното лице от ТП на НОИ издава разпореждане, с което приема или отказва да приеме злополуката за трудова.

3. Какви права възникват за пострадалото лице?

скрито платено съдържание: 97 думи;

Трудовата злополука може също да е основание за отпускане на пенсия за инвалидност, ако е довела до тази неблагоприятна последица.

За претърпелия злополуката или неговите наследници съществува още една възможност, дадена от КТ. Той може да потърси от работодателя си обезщетение за претърпените вреди, но само по съдебен ред.