Постъпване на служител

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 ноември 2022 1992 уникалност: 81.7%

I. Постъпване на служител и възникване на трудово правоотношение

При постъпване на работа на един служител възниква трудово правоотношение:

  • Трудовите правоотношения представляват отношенията между двете страни (служител и работодател), които участват в търсенето и предлагането на пазара на труда.
  • Правните субекти или страните по трудовото правоотношение са работникът, от една страна, и работодателят, от друга. За работник или служител приемаме лицето, което е трудоспособно и предлага труда си при определени условия спрямо трудовия закон, а в замяна получава уговорено възнаграждение. За работодател приемаме физическо или юридическо лице, което наема работници или служители, за да извършат определена дейност, работа или услуга – срещу заплащане при законово определени условия.

II. Какво представлява трудовото досие?

скрито платено съдържание: 120 думи;

III. Какво съдържа трудовото досие? (чл.128б, ал.2 от КТ)

Разпоредбата на чл.128б, ал.2 от КТ посочва, че в трудовото досие се съхраняват документите, които са свързани с/със:

  • възникването;
  • съществуването;
  • изменението и
  • прекратяването на трудовото правоотношение.

1. Документи, които кандидатът за работа представя преди сключването на самия трудов договор

Тези документи са определени в Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.

Необходимите документи са:

  • скрито платено съдържание: 329 думи;

2. Документи, които работодателят е длъжен да изготви при сключването на трудов договор

скрито платено съдържание: 843 думи;

* Пример: Лице сключва трудов договор на 23.03.2020 г. и постъпва на работа на 01.04.2020 г. Кога най-късно трябва да бъде подадено уведомлението до НАП за сключен трудов договор и кога трябва да бъде предоставена справката за приемането му на служителя?

скрито платено съдържание: 113 думи;

Като цяло може да се обобщи, че задълженията на работодателя се състоят в:

скрито платено съдържание: 154 думи;

3. Документи, които се добавят впоследствие, след като лицето е постъпило на работа

  • скрито платено съдържание: 260 думи;

4. Документи при прекратяване на трудовото правоотношение:

  • скрито платено съдържание: 17 думи;

5. Съхранение на трудовото досие и достъп до него

скрито платено съдържание: 261 думи;