Наредби и Други
свързани към Трудови Правоотношения

общовалидни за темата

 1. Наредба за Провеждането на Обучение и Инструктаж относно Правилата за Безопасни Условия на Труд
 2. Наредба за Прилагане на Класификатора в Администрацията
 3. Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските
 4. Наредба за Информирането на Служителите и Работниците за Вземанията им при Несъстоятелност на Работодателя
 5. Наредба за Заплатите в Държавната Администрация
 6. Наредба за Командировките и Специализациите в Чужбина
 7. Наредба за Командировките в Страната
 8. Наредба за Дългосрочните Командировки в Чужбина
 9. Наредба за Изисквания за Безопасност и Опазване на Работещите
 10. Наредба за Защита от Канцерогени и Мутагени
 11. Наредба за Защита при Работа с Химични Агенти
 12. Наредба за Конкурситe за Държавни Служители
 13. Наредба за Документи за Държавна Служба
 14. Наредба за Оценяването в Държавната Администрация
 15. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Леене на Метали и Метални Сплави
 16. Наредба за Характеристиките на Държавните Служители
 17. Наредба за Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ
 18. Наредба за Осигуряване на Заплащането на Разходите за Обучение на Студенти със Сключени Договори с Работодател
 19. Наредба за Командироване при Предоставяне на Услуги
 20. Наредба за Положението на Държавните Служители
 21. Наредба за Защита от Биологични Агенти
 22. Наредба за Структурата и Организацията на Работната Заплата
 23. Наредба за Работите с Допълнителен Платен Годишен Отпуск
 24. Наредба за Допълнителните Възнаграждения на Военнослужещите и за Условията на Труд в Армията
 25. Наредба за Трудовите Отношения между Екипажа на Кораба и Притежателя му
 26. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Строително-монтажни Работи
 27. Наредба за Регистриране на Договорите по чл. 114а пред ИА ГИТ
 28. Наредба за Избора на Осигуряване, Разпределянето на Осигурителните Вноски и Др. на Работниците и Служителите
 29. Наредба относно Декларацията за Здравословни и Безопасни Условия на Труд
 30. Наредба за Електронните Документи в Трудовото Досие на Служителя
 31. Наредба за Трудовата Книжка и Трудовия Стаж
 32. Наредба за Документите за Сключване на Трудов Договор
 33. Наредба за Здравните Изисквания към Определени Професии
 34. Наредба за Разрешаване на Работа на Непълнолетните
 35. Наредба за Трудови Злополуки
 36. Наредба за Сигурността при Работа с Електромагнитни Полета
 37. Наредба за Изискванията за Условия на Труд и на Работното Оборудване
 38. Наредба за Условията на Труд на Бременните, Родилките и Кърмачките
 39. Наредба за Изискванията за Знаци и Сигнали за Безопасност при Работа
 40. Наредба за Микроклимата на Работните Места
 41. Наредба за Трудоустрояване
 42. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Срочно или Временно Трудово Правоотношение
 43. Наредба за Работното Облекло
 44. Наредба за Личните Данни и Достъп до Регистъра на Военнослужещите
 45. Наредба относно Сигурността при Работа с Изкуствени Оптични Лъчения
 46. Наредба за Защита от Професионални Рискове и тяхната Превенция
 47. Наредба за Работите с Установено Намалено Работно Време
 48. Наредба за Дейността на Службите по Трудова Медицина
 49. Наредба за Безопасността при Работа в Експлозивна Атмосфера
 50. Наредба за Защита при Работа с Азбест
 51. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Товарно-разтоварни Работи
 52. Наредба за Безопасността при Работа с Видеодисплеи
 53. Наредба за Безопасността при Работа с Експозицията на Шум
 54. Наредба за Правила при Работа с Тежести
 55. Наредба за Безопасността при Работа с Вибрации
 56. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Автомобили
 57. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Електрокари и Мотокари
 58. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Въздушни Компресорни Инсталации
 59. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Водоснабдителни и Канализационни Системи
 60. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Обработване на Дървесина
 61. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Метали
 62. Наредба за Работа на Ненавършилите 15-годишна Възраст
 63. Наредба за Обученията по Условията на Труд в Предприятията
 64. Наредба относно Режимите на Труд и Почивка по Време на Работа
 65. Наредба за Оценка на Риска
 66. Наредба за Задължението за Дежурство и Разположение
 67. Наредба за Договаряне на Работната Заплата
 68. Наредба за Особената Закрила на Боледуващите
 69. Наредба за Трудовите и Осигурителните Отношения на Изпратените в Чужбина Български Граждани
абонамент