Какви документи може и трябва да получи служителят при прекратяване на трудовия му договор?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 16 март 2022 2953 уникалност: 100%

В българското законодателство съществуват няколко вида причини за прекратяване на трудов договор:

  • общи основания (чл.325 от КТ) – като например по взаимно съгласие, с изтичане на уговорения срок, със завършване на определената работа и т.н.;
  • от страна на служителя – с и без предизвестие (чл.326 и чл.327 от КТ);
  • от страна на работодателя – с и без предизвестие, по предложение на работодателя и при дисциплинарно уволнение (чл.328, чл.330 и чл.331 от КТ).

В изброените по-горе случаи служителят трябва да получи от работодателя следните документи:

  • Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, която да съдържа информация за основанието за прекратяване и за дължимите обезщетения;
  • скрито платено съдържание: 69 думи;

Изброени са само задължителните документи, които работодателят трябва да предостави на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение. Ако служителят поиска допълнително могат да бъдат издадени и други документи. Такива са например данните от трудовото досие на работника или служителя.

За всички, поискани от служителя документи, работодателят има 14-дневен срок за издаване и връчване.