Как се получават неизплатени заплати от работодател в производство по несъстоятелност?

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 1759 уникалност: 82.3%

В КТ е изведено общо правило, според което изплащането на трудовите възнаграждения на служителите е гарантирано. Правилото обаче не съдържа подробна уредба за начините, по които тази цел се постига.

В специален закон (Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя) са изведени условията и редът, по който служителите могат да получат свои изработени, но неплатени заплати, ако техният работодател изпадне в несъстоятелност.

При несъстоятелност на работодателя всички работници и служители, полагащи при него труд по трудово правоотношение, имат право на гарантирани вземания.

1. Какво представлява гарантираното вземане?

скрито платено съдържание: 52 думи;

2. Кои служители имат право на гарантирани вземания?

скрито платено съдържание: 92 думи;

3. Как служител може да се възползва от своето право на гарантирани вземания?

Служителите могат да се възползват от правото си, като подадат Заявление-декларация по образец до съответното териториално поделение на НОИ (спрямо седалището на работодателя) в срок до 3 месеца от датата, на която в Търговския регистър е било вписано решението за откриване на производството по несъстоятелност. Важно изискване е да бъде спазен този 3-месечен срок. В противен случай изплащането ще бъде отказано и служителят няма да може да получи дължимата му сума по този ред.

Дължимата сума се изплаща на служителя въз основа на разпореждане, което се издава от директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Това е специализиран фонд, в който работодателите правят ежемесечни вноски, предназначени за изплащания към служителите в случай на изпадане в несъстоятелност. Разпореждането се издава в едномесечен срок от подаването на Заявлението-декларация и се изпраща в срок до 3 дни на съответното поделение на НОИ и на служителя, който е титуляр на правото.

Сумите се изплащат от териториалните поделения на НОИ, по декларирани от служителите лични разплащателни сметки. Срокът, в който това трябва да се извърши, е 7 дни от датата, на която е получено разпореждането на директора на фонда.

4. До какъв размер са гарантирани вземанията?

скрито платено съдържание: 168 думи;

Извън описаната процедура, служителите и кредиторите на работодателя могат да претендират за дължими суми над максималния гарантиран размер в хода на производството по несъстоятелност. Това се случва при осребряване имуществото на работодателя.

Съгласно Търговския закон вземанията, които са дължими по трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството, се удовлетворяват четвърти по ред. Тоест след като се изплатят първите три, а именно:

  • Обезпечените с ипотека или залог вземания;
  • Вземанията за разноски по несъстоятелността;
  • Публичните вземания на държавата и общините (например за данъци, такси и осигурителни вноски).

Това е една сериозна привилегия на служителите, която не трябва да бъде пренебрегвана. Те стоят преди всички други необезпечени кредитори. За тях съществува реална възможност за справедливо удовлетворяване и в хода на производството по несъстоятелност.