Може ли новоназначен управител да прекрати трудовия договор на ръководен служител само с предизвестие?

актуална версия версия: 19 януари 2022 1134 уникалност: 95.5%

ДУК представлява граждански договор, който се сключва между дружеството и лицето, което го представлява. В дружествата с ограничена отговорност (ООД) този вид договор се сключва между дружеството и управителя му.

Когато е сключен нов ДУК, работодателят може да прекрати трудовите договори на служителите, които заемат ръководни длъжности в предприятието.

скрито платено съдържание: 65 думи;

В допълнителните разпоредби на КТ е пояснено какво следва да се разбира под ръководство на предприятието.

скрито платено съдържание: 107 думи;

Именно поради тази причина, според закона, няма изискване за прекратяването на трудовото правоотношение да е налице някое от другите прекратителни основания, предвидени в КТ.

скрито платено съдържание: 34 думи;