Каква е същността на длъжностната характеристика и как може да бъде изменяна?

актуална версия версия: 4 април 2020 538 уникалност: 97.7%

Същност и съдържане на длъжностната характеристика

Длъжностната характеристика е изключително важен вътрешен документ във всяко дружество, тъй като определя трудовата функция на служителя по едно трудово правоотношение. Тя определя обема от задачи, които работодателят може да поставя на свой служител. В случай че работодателят възложи на служителя изпълнение на трудова дейност, която не е посочена в длъжностната му характеристика и съществено се различава от трудовата му функция, то последният може да откаже изпълнението ѝ, без да търпи негативни последици от това.

скрито платено съдържание: 16 думи;

Следва да се вземе предвид, че изчерпателното посочване на съдържанието ѝ е невъзможно поради две основни причини.

скрито платено съдържание: 86 думи;

В настоящата статия примерно е изброено съдържанието на длъжностната характеристика, като всеки отделен работодател следва да прецени дали да добави, или да премахне част от него. Тази преценка се прави с оглед различните длъжности и спецификата на даденото предприятие.

скрито платено съдържание: 8 думи;
  1. Наименованието на длъжността;
  2. скрито платено съдържание: 57 думи;
  3. Мястото на длъжността в йерархията на компанията (на кого служителят е пряко подчинен и кои са пряко подчинени на служителя в предприятието).
  4. скрито платено съдържание: 23 думи;
  5. Условия, при които служителят полага труд;
  6. скрито платено съдържание: 29 думи;

Длъжностната характеристика се връчва на служителя най-късно с постъпването му на работа.

От логическото тълкуване на правната норма следва изводът, че формата на длъжностната характеристика е писмена. Това произтича от задължението на работодателя „да я връчи” на служителя.

Кодексът на труда въвежда минимално съдържание на трудовия договор, което е задължително (място на работа, наименование, времетраене и др.)

скрито платено съдържание: 66 думи;

Също така длъжностната характеристика трябва да съдържа обем от задължения, които са логични и от житейска гледна точка – тоест служителят да има физическа възможност да ги изпълнява, и то в рамките на уговореното работно време.

Някои от изискванията за заемане на определени професии са нормативно уредени. Например медицинската професия може да се упражнява, когато лицето притежава диплома за завършено висше образование по следните професионални направления: „Фармация”, „Медицина”, „Здравни грижи” и „Дентална медицина”. Длъжността „юрисконсулт” може да се упражнява от служител, който е завършил висше образование „Право”, степен „Магистър”, и е придобил юридическа правоспособност чрез полагане на изпит пред Министерството на правосъдието.

скрито платено съдържание: 27 думи;

Изменение на длъжностната характеристика

скрито платено съдържание: 93 думи;

Новата длъжностна характеристика трябва да покрива всички горепосочени изисквания.

скрито платено съдържание: 48 думи;

Случаи, при които не може да се изменя длъжностната характеристика

Относно измененията на длъжностната характеристика, съдебната практика е въвела следните ограничения:

  • скрито платено съдържание: 44 думи;

Промени в длъжностната характеристика, за които е необходимо изричното съгласие на служителя

  • скрито платено съдържание: 46 думи;

Това е така, тъй като в КТ съществува забрана работодателят едностранно да изменя трудовото правоотношение, освен по реда и в случаите, които са посочени в закона.

скрито платено съдържание: 62 думи;

Мястото на работа е сред задължителното съдържание на трудовия договор, но може да бъде посочено и в длъжностната характеристика.

скрито платено съдържание: 42 думи;

В заключение следва да се отбележи, че длъжностната характеристика е от изключителна важност във всяко предприятие.

скрито платено съдържание: 20 думи;

Също така може да доведе до възникване на спор между работодателя и служителите, както и да влоши взаимоотношенията им.

Изготвянето на длъжностната характеристика не следва да е формално и бланкетно, а следва да бъде съобразено с нуждите на предприятието и със спецификата на конкретната длъжност.