Кога работодателят трябва да предостави удължен и кога – допълнителен платен годишен отпуск?

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 783 уникалност: 81.5%

Служителят има право на платен годишен отпуск, когато има поне 4 месеца трудов стаж (като цяло, а не при конкретен работодател).

Платеният годишен отпуск се дели на: основен, удължен, допълнителен и отпуск при настъпване на определени събития.

I. Основен платен годишен отпуск

Основният платен годишен отпуск се договаря в трудовия договор и не може да бъде по-малък от 20 дни (а когато служителят не е навършил 18 години – от 26 дни).

Трудоустроените служители, които са с трайно намалена трудоспособност 50 или повече от 50%, също могат да ползват не по-малко от 26 дни платен отпуск.

Удълженият и допълнителният годишен отпуск се предоставят на служители, които полагат по-тежък труд от обичайното и съответно имат необходимост от по-дълга почивка.

II. Удължен платен годишен отпуск

скрито платено съдържание: 91 думи;

III. Допълнителен платен годишен отпуск

  • скрито платено съдържание: 45 думи;

Такава е например работата на служители, които:

скрито платено съдържание: 29 думи;

Служителите, които имат пълна загуба на слуха си или пълна загуба на зрението си, имат право да ползват допълнителен платен годишен отпуск, който е в размер на пет дни, независимо от длъжността, която заемат, и от условията, при които полагат труд.

скрито платено съдържание: 22 думи;

Кодексът на труда дава право на служителите да ползват платени отпуски при настъпване на определени събития. Например:

скрито платено съдържание: 79 думи;